Verbreding aandachtsgebied UP: thematische verkenningen STRONG

Gepubliceerd 13 december 2017

Binnen het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (UP) komt de nadruk steeds minder te liggen op de aanpak van bodemverontreiniging en meer op de realisatie van bredere maatschappelijke doelstellingen door het duurzaam gebruik van bodem en ondergrond. In lijn daarmee is in het voorjaar van 2017 een start gemaakt met de verkenning van de thema’s bodemdaling, (stedelijk) grondwaterbeheer, bodembeheer in de landbouw, kabels en leidingen, bodemenergie en geothermie.

Met de verkenningen is in beeld gebracht wat de maatschappelijke opgaven rond deze thema’s zijn, of deze opgaven ergens anders al voldoende aandacht hebben en of er nog sprake is van witte vlekken die vanuit het Uitvoeringsprogramma (extra) aandacht nodig hebben.

Stakeholderbijeenkomst

Tijdens een stakeholdersbijeenkomst met convenantspartijen en verschillende maatschappelijke organisaties zijn de uitkomsten van de verkenningen half september dit najaar besproken. Getoetst is onder meer of deze bevindingen worden herkend en aansluiten op de praktijk, en of de aanbevelingen uit de verkenningen op draagvlak kunnen rekenen als basis voor een gezamenlijk vervolg.

Wie is verantwoordelijk voor wat?

Eén van de zaken die tijdens de bijeenkomst werd teruggegeven was dat de vraag ‘wie is verantwoordelijk voor wat?’ verhelderd zou moeten worden en een hoge prioriteit moet krijgen. Ook het leggen van zowel inhoudelijke als procesmatige verbindingen tussen de verschillende thema’s en opgaven die ‘buiten het UP’ al spelen, zou aandacht moeten krijgen. Verschillende stakeholders gaven aan dat het Uitvoeringsprogramma hier een rol zou kunnen spelen.

Vervolgstappen

Na de stakeholdersbijeenkomst zijn de verkenningen bodemdaling, grondwaterbeheer, geothermie en bodembeheer in de landbouw rond 1 oktober afgerond en opgeleverd. Een vervolgstap voor deze onderwerpen is het voortzetten, eind 2017, van de gesprekken tussen convenantspartijen en maatschappelijke organisaties. De vraag is dan meer expliciet welke partijen geïnteresseerd zijn om een vervolg aan de verkenningen te geven en welke acties hiervoor nodig zijn. Is het bijvoorbeeld mogelijk een koppeling te leggen met al lopende trajecten en hoe het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond hierbij in 2018 kan ondersteunen.

Verkenningen bodemenergie en kabels en leidingen

De verkenningen bodemenergie en kabels en leidingen kennen een wat afwijkende fasering. De verkenning kabels en leidingen bevindt zich door capaciteitsgebrek nog in de beginfase. Het werk aan deze verkenning is in het najaar van 2017 voortgezet. Voor de verkenning bodemenergie geldt dat de aanbevelingen uit de evaluatie van het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen zijn verwerkt tot een plan van aanpak dat in oktober 2017 is vastgesteld. In 2018 wordt een belangrijk deel van dit plan van aanpak uitgevoerd, een klein deel van de acties loopt door in 2019.


Zie ook