Convenanten

Gepubliceerd 1 augustus 2011

defensie-eiland

Grip op bodem en ondergrond

De herbestemming van een bedrijventerrein. De bouw van een nieuwe woonwijk. De aanleg van kabels en leidingen. Landbouw. Het multifunctioneel gebruiken van een gebied. Maar ook: daling van de veengrond, de hoogte van het grondwaterpeil, geothermie of andere vormen van bodemenergie. Allemaal zaken waar professionals in de ruimtelijke omgeving mee te maken hebben en waarbij bodem en ondergrond een essentiële rol spelen.

“Het is een complex geheel, maar we zijn overtuigd van de kansen die een integrale aanpak biedt.”
Peter Rood, projectleider Gebiedsgericht grondwaterbeheer bij de gemeente Woerden

Sanering en transitie

Het tweede Convenant Bodem en Ondergrond (2016-2020) (pdf, 731 kB) zorgt ervoor dat de saneringsoperatie van de Nederlandse bodem en ondergrond succesvol verloopt. Maar het geeft waar mogelijk ook invulling aan de transitie naar duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond in de toekomst. Onder meer door sterk in te zetten op kennis- en innovatieontwikkeling. Zodat de focus langzaam verschuift van de nalatenschap uit het verleden naar eigenaarschap rond actuele maatschappelijke opgaves, zoals energietransitie en een circulaire economie.

“De energietransitie, bodemopgave en klimaatopgave; gemeenten staan de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen. Het is daarbij altijd zoeken naar een coalition of the willing.”
Fred Goedbloed, gemeente Leiden

Convenant Bodem en Ondergrond

Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven hebben in dit convenant afspraken gemaakt over de invulling van deze sanerings- en transitieopgave. Samenwerking is hierin essentieel; nu is het moment dat de bodem- en ondergrondwereld over de eigen grenzen heen kijkt, en het perspectief ziet van de veel bredere, integrale maatschappelijke opgaven. Waarbij de focus ligt op de decentrale rol in de regio, in een nauwe samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven.

Het uitvoeringsprogramma helpt

Het uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond helpt RO-professionals invulling te geven aan de bodem-opgave. Met kennis, informatie, masterclasses, bijeenkomsten, financiering, een netwerk en het begeleiden van concrete opgaven in de regio.


beeldmerk UP Convenant BenO

Ondertekening

ondertekening_convenant-3014-klein

Fotograaf Mark Vincent.

De ondertekening van het convenant bodem en ondergrond 2016-2020 vond plaats op dinsdag 17 maart 2015 in het Huis der Provincies in Den Haag.

Bij de ondertekening waren aanwezig de heer De Vet (namens de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)), de heer De Boer (voor het IPO), secretaris generaal Riedstra van het ministerie van IenM (nu IenW) - die staatssecretaris Mansveld verving die in Tweede Kamer aanwezig moest zijn - en de heer Doornbos (namens de UvW).