Eén loket voor interpretatievragen over normdocumenten Kwalibo

Gepubliceerd 1 november 2023

Vanaf 1 november 2023 kan iedereen uit de bodemuitvoeringspraktijk bij het Informatiepunt Leefomgeving terecht voor interpretatievragen over normdocumenten die vanuit Kwalibo (kwaliteitsborging in het bodembeheer) zijn aangewezen in de regelgeving. Het IPLO zorgt voor een eenduidig antwoord waar zowel de beheerder van het normdocument als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) achter staat.

Aanleiding

Het Kwalibo-stelsel bestaat, onder andere, uit normdocumenten die zijn aangewezen in bijlagen C en D van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk), vanaf 1 januari 2024 in de Rbk 2022. Dit zijn onder meer Beoordelingsrichtlijnen en protocollen voor diverse bodemwerkzaamheden zoals het uitvoeren van een bodemsanering of het bemonsteren van een partij grond, maar ook voor het produceren van een bouwstof. En het gaat ook om normdocumenten van het NEN voor het uitvoeren van bodemonderzoek.

Deze normdocumenten zijn door de schemabeheerder zorgvuldig opgesteld, waarbij gestreefd is naar eenduidige teksten die iedereen op dezelfde manier moet kunnen lezen. Niettemin is het onvermijdelijk dat er in dit type documenten interpretatieverschillen voorkomen over de inhoud. Al dan niet in samenhang met de regelgeving. Zulke interpretatieverschillen blijken vaak pas na gebruik van het normdocument in de praktijk. Dit kunnen interpretatieverschillen zijn tussen private en publieke partijen, bijvoorbeeld tussen certificaathouder of certificerende instelling en het bevoegd gezag, bijvoorbeeld de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of de omgevingsdienst. Maar ook wel tussen private partijen onderling (tussen certificaathouders onderling of tussen certificerende instelling en certificaathouder) of tussen opdrachtgever en certificaathouder.

Verbetertraject Kwalibo

Naar aanleiding van een evaluatie van de werking van het Kwalibo-stelsel gaf de staatssecretaris van I&W in 2020 opdracht om verbeteringen door te voeren. Dat leidde tot een plan van aanpak dat op 4 april 2022 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

In dit plan van aanpak is als één van de verbetermaatregelen het ’’Inrichten van een loket voor interpretatieverschillen’’ (maatregel 1.2.e) benoemd. Het doel van het ‘loket’ is om voor eenduidigheid te zorgen bij interpretatievragen over normdocumenten en de daarmee samenhangende Kwalibo-regelgeving.

Loket ondergebracht bij het IPLO

Er is besloten om het loket onder te brengen bij de vakgroep bodem van het IPLO (Informatiepunt Leefomgeving). Het IPLO is gericht op het afhandelen van vragen en heeft een website die uitleg geeft over de Omgevingswet en de daarmee samenhangende regelgeving, waaronder ook die over Kwalibo. Bij de vakgroep bodem (voorheen helpdesk Bodem+) zit kennis over de bodemregelgeving en de normdocumenten. Bovendien is er sinds 2010 een samenwerking met SIKB voor het beantwoorden van vragen over de normdocumenten van SIKB en is ook een samenwerking opgezet met de beheerders van de andere normdocumenten binnen het stelsel.

Beantwoording in samenwerking met schemabeheerders en ministerie van I&W

Vanaf 1 november 2023 verzorgt de vakgroep bodem van het IPLO dus naast het beantwoorden van vragen over de bodemregelgeving ook de rol van het loket voor interpretatievragen normdocumenten Kwalibo. Het IPLO is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op het telefoonnummer 088-7970790 of via het formulier interpretatievragen.

Bij het beantwoorden van vragen zorgt het IPLO voor afstemming (anoniem) met de schemabeheerders (KIWA, NEN, SIKB, SGS Intron, SKG-IKOB en Stichting Kwaliteitsborging Recyclinggranulaten) en als dat nodig is ook met de ILT of de beleidsafdeling van het ministerie van I&W. Voorafgaand aan de afstemming met de ILT wordt toestemming gevraagd of de organisatienaam van de vragensteller gedeeld mag worden.

Hoewel het IPLO streeft naar een reactietermijn van 2 werkdagen en een beantwoordingstermijn van 5 werkdagen voor de wat complexere vragen, zal het niet altijd mogelijk zijn om binnen deze termijn antwoord te geven. De vraagsteller moet dus soms rekening houden met een langere beantwoordingstermijn. Soms kan het namelijk nodig zijn om een interpretatievraagstuk te bespreken in een overlegcommissie van de schemabeheerder waarin deskundigen uit de uitvoeringspraktijk aan deelnemen. Het IPLO informeert dan de vraagsteller over een langere beantwoordingstermijn.

Periodiek zal het IPLO in gesprek gaan met de schemabeheerders over de gestelde vragen. Soms zal een vraag ook aanleiding kunnen zijn voor aanpassing of verduidelijking van een normdocument.