Tweede indienronde aanvragen historische spoedopgave SPUK Bodem 2023

Gepubliceerd 11 september 2023

Op 8 september 2023 is de bekendmaking van de tweede aanvraagronde voor de historische spoedopgave van de Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023 (SPUK Bodem 2023) in de Staatscourant gepubliceerd. Gemeenten en provincies met een taak als bevoegd gezag Wet bodembescherming kunnen een specifieke uitkering aanvragen.

Overintekening

In de eerste aanvraagronde voor de historische spoedopgave in mei 2023 heeft overintekening op het beschikbare budget plaatsgevonden. In totaal kan een bedrag van circa €8,3 miljoen niet worden uitgekeerd wegens overschrijding van het uitkeringsplafond voor de historische spoedopgave. Het budget voor de buitenproportionele opgaven is daarentegen niet volledig uitgekeerd. Om de bevoegde gezagen te ondersteunen bij een versnelde aanpak van de historische spoedopgaven is daarom een aanvullend bedrag van €12.821.540 (exclusief compensabele btw) beschikbaar gesteld in een tweede ronde voor de historische spoedopgaven.

Opnieuw aanvragen budget

Het in mei voor de historische spoedopgave aangevraagde bedrag dat wegens het overschrijden van het uitkeringsplafond niet is uitgekeerd, kan in de tweede ronde alsnog worden aangevraagd. Hiervoor hoeft u alleen een aanvraagbrief in te dienen. Vermeldt in de aanvraagbrief het bedrag dat alsnog wordt aangevraagd en verwijs naar de aanvraag van mei 2023 en de toekenningsbeschikking.

Voor het aanvragen van een specifieke uitkering voor nieuwe locaties of aanvullende activiteiten moet u een aanvraagbrief en het formulier uit bijlage 2 bij de regeling invullen en samen met de benodigde bijlagen indienen. Mocht u een specifieke uitkering aanvragen voor een locatie waarvoor u in mei 2023 ook al een uitkering heeft aangevraagd, licht in de nieuwe aanvraag dan het verschil met de eerdere aanvraag toe.

Toekenning vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen die voor honorering in aanmerking komen.

De voorwaarden voor de aanvraag en de wijze van verdelen van de beschikbare middelen zijn opgenomen in artikel 20 van de SPUK bodem 2023.

Het indienen van aanvragen kan van 1 tot en met 31 oktober 2023. Vragen of aanvragen kunt u digitaal versturen naar spukbodem@minienw.nl of per post versturen naar:

T.a.v. spukbodem@minienw.nl
Directoraat-generaal Water en Bodem
Directie Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie
Afdeling Bodem
Rijnstraat 8
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Mocht u ervoor kiezen een aanvraag per post in te dienen, wordt u geadviseerd de aanvraag ook per e-mail in te dienen. De datum van binnenkomst telt immers voor de verdeling van de middelen.

Het formulier uit bijlage 2 bij de regeling is te downloaden op: Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023.