Monitoring bodemsanering en aanpak spoedlocaties 2004-2020

Monitoring convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020

In het convenant Bodem en ondergrond zijn afspraken gemaakt om de risico’s van alle verontreinigde locaties met onaanvaardbare risico’s voor mens, ecologie en verspreiding uiterlijk in 2020 te beheersen. Waar dat om financiële redenen niet lukt moeten de onaanvaardbare risico’s in beeld zijn en de uitvoering van de aanpak daarvan zijn gepland. In de jaarlijkse verslagen is de voortgang van die afspraken gevolgd.

Eindrapportage Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010-2015

Het aanpakken van de bodemverontreiniging is van groot belang voor de volksgezondheid, het ecosysteem en de kwaliteit van ons grondwater. Het convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties heeft die taak met succes opgepakt. Overheden hebben effectief en efficiënt samengewerkt aan de doelen van het convenant. Er ligt voor de komende jaren nog een aanzienlijke laatste opgave, maar de weg naar een duurzaam gebruik van de ondergrond voor maatschappelijke opgaven is ingeslagen, en het afronden van de omvangrijke historische saneringsoperatie is eindelijk in zicht.

Jaarverslag Bodemsanering 2004-2009

De jaarverslagen bevatten informatie die de overheden ter beschikking hebben gesteld voor de sturing van de bodemsaneringsoperatie. Het verslag is onder leiding van het Bodeminformatiebeheer door Bodem+/het Uitvoeringsprogramma Bodem en ondergrond opgesteld in samenwerking met het IPO, de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)(Vereniging Nederlandse Gemeenten), (VROM/)IenW en het RIVM. In het jaarverslag kunt u aan de hand van cijfers en illustratieve voorbeelden zien hoe deze ontwikkelingen de voortgang van bodemsanering/de aanpak van de spoedlocaties beïnvloeden.