MTR 2018 convenant Bodem en Ondergrond

De staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat), de vereniging het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben op 15 maart 2015 het convenant Bodem en ondergrond voor de periode 2016-2020 afgesloten1. Bij het afsluiten van dat convenant is in artikel 17.6 afgesproken dat de convenantspartijen een tussenbalans opstellen in het najaar van 2018 om te bezien of ze op schema liggen, mede met het oog op de wijziging van de wetgeving, in-casu de Omgevingswet (Ow). Dit rapport geeft invulling aan de afspraak in artikel 17.6 van het convenant Bodem en ondergrond.

Naast het convenant Bodem en ondergrond hebben de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat), de vereniging VNO-NCW en de Koninklijke vereniging MKB-NL op 18 mei 2015 het convenant Bodem en bedrijfsleven afgesloten voor de periode 2016-2020. Dit convenant bevat afspraken met het bedrijfsleven die ondersteunend zijn aan de doelen in het convenant Bodem- en ondergrond en bevat specifieke afspraken voor bedrijven op het gebied van subsidies. In dit convenant Bodem en bedrijfsleven zijn geen afspraken over monitoring en rapportage over de voortgang gemaakt. Binnen het uitvoeringsprogramma van het convenant Bodem en ondergrond is vanwege de samenhang met het convenant Bodem en bedrijfsleven een permanente vertegenwoordiging van het bedrijfsleven georganiseerd.

Deze tussenbalans gaat formeel uitsluitend over het convenant Bodem en ondergrond, vanwege de afspraak in artikel 17.6, maar zegt vanwege de verwevenheid van de inhoud ook veel over het convenant Bodem en bedrijfsleven. Ter kennisname is de eigen evaluatie van het bedrijfsleven als bijlage opgenomen bij deze rapportage. Naast deze tussenevaluatie wordt jaarlijks een uitgebreide monitoringsrapportage opgeleverd over de voortgang van de aanpak van historische verontreinigingen. De monitoringsverslagen voor 2016 en 2017 zijn al vastgesteld door de stuurgroep OB&G, het monitoringsverslag van 2018 wordt in de eerste vergadering van 2019 van de stuurgroep OB&G op de agenda gezet.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond