Fase 1 COCOON project succesvol afgerond

Doel van het Interreg Europe project COCOON is om beleidsinstrumenten te ontwikkelen en te integreren om duurzaam beheer van stortplaatsen mogelijk te maken. Hierbij worden innovaties en het toepassen van schone technologie gestimuleerd en daadwerkelijk in praktijk gebracht.

De stortplaats als eindbestemming is volgens projectpartners van COCOON in strijd met de gedachte van een circulaire economie en duurzame gebiedsontwikkeling. Een half miljoen stortlocaties in de EU kunnen volgens hen niet zomaar als verloren oppervlak en grondstoffenvoorraad worden afgeschreven. De partners in COCOON streven daarom naar een dynamisch stortplaatsmanagement.

Stap 1 Inventariseren

Een belangrijke taak van COCOON was het verzamelen van EU-brede informatie over stortplaatsen, stortplaatsbeheer en beleidskwesties. Daarom is een inventaris opgesteld en ingevuld door de COCOON-partners voor hun regio. Dit geeft een mooi overzicht hoe de projectpartners invulling geven aan het Europese stortbeleid en wat de uitdagingen zijn. Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat de meeste van de circa 500.000 stortplaatsen in Europa niet voldoen aan de Europese richtlijn voor storten.

Het rapport geeft een samenvatting van de bevindingen van de COCOON-partners over stortplaatsmanagement op basis van een vragenlijst uit 2017. Maar dit betreft geen lijst van alle gedetecteerde stortplaatsen met een gedetailleerde beschrijving van hun kenmerken. De nadruk van dit rapport ligt op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gegevens over stortplaatsen en het huidige beleid.

Lees het volledig rapport (Engelstalig) Report on mapping - Analysis of the March 2017 COCOON Questionnaire op de website van COCOON.

Stap 2 Goede voorbeelden verzamelen

Stortplaatsen zijn een essentieel onderdeel van de economie. Doorgaans worden ze geassocieerd met het einde van de levenscyclus van een product in een lineaire economie. De partners binnen COCOON verzamelden voorbeelden en laten daarmee zien dat stortplaatsen ook een essentiële troef zijn voor de circulaire economie. Door het veelal gevaarlijke karakter van afval is een goed beheer van stortplaatsen (zowel oude als nieuwe) essentieel om een veilige en duurzame leefomgeving te garanderen.

Daarnaast kan met goed beheer een stortplaats een tweede leven krijgen, waarbij het gebied weer ter beschikking voor de maatschappij komt. De door de projectpartners verzamelde voorbeelden hebben betrekking op een breed scala aan onderwerpen, waaronder afvalmining, stortplaatsontwerp, beleid, economie en nazorg.

Lees het volledige rapport (Engelstalig) Good Practice Handbook op de website van COCOON.

Stap 3 Aanpassing Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3)

De Nederlandse bijdrage aan COCOON bestaat onder meer uit aanpassing van het LAP. Dit is het primaire kader voor ons stortbeleid. Het LAP wijzigt in 2020 waarbij ook het stortbeleid op onderdelen wordt aangepast. Vanuit het project COCOON is een actieplan opgesteld voor de thema’s ‘meerjarige opslag’, ‘duurzaam stortbeheer’, ‘herontwikkeling voormalige stortplaatsen’ en ‘afvalmining’. Daarmee is fase 1 van het project afgerond. De komende twee jaar wordt gemonitord hoe stakeholders de acties oppakken. Wij hopen dat de vele ‘good practices’ die zijn opgehaald bij andere COCOON-partners de betrokkenen stimuleren om met hun eigen stortplaats(en) aan de slag te gaan!