Lekbakken

Voor lekbakken geldt dat de bodembeschermende werking ook door de daarop afgestemde bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd. Ook gelden een aantal minimumeisen. Zo moet minimaal rekening worden gehouden met de opvang en afvoer van regen (indien niet voorzien van een deksel of afdekking). Daarnaast moet de lekbak voldoende opvangcapaciteit hebben. De opvangcapaciteit kan van belang zijn om te voorkomen dat een stof buiten de lekbak belandt (bodemaspect). Daarnaast kan de opvangcapaciteit van belang zijn om te voorkomen dat plasbranden ontstaan bij brand (veiligheidsaspect).

De informatie op deze pagina richt zich op de opvangcapaciteit waarbij het bodemaspect in ieder geval belangrijk is.

Opvangcapaciteit

De minimale grootte van de opvangcapaciteit is afhankelijk van wat er boven of in de lekbak staat. Er geldt een algemene eis voor de opvangcapaciteit bij opslagtanks en verpakkingen (artikel 2.4, derde lid van de Activiteitenregeling). Maar soms kunnen, afhankelijk van de opslagsituatie, ook specifieke eisen gelden voor de opvangcapaciteit. Hieronder zijn de eisen opgesomd áls een lekbak wordt gebruikt als bodembeschermende voorziening. De opsomming is niet bedoeld om aan te geven óf een lekbak als verplichte bodembeschermende voorziening is voorgeschreven.

Algemene eis opvangcapaciteit

Eén opslagtank of verpakking op of in de lekbak

De opvangcapaciteit is ten minste 110% van de inhoud van de opslagtank of verpakking.

Meerdere opslagtanks of verpakkingen op of in de lekbak

De opvangcapaciteit is ten minste 110% zijn van de inhoud van de grootste opslagtank of verpakking. De totale opvangcapaciteit is ten minste 10% van de inhoud van alle opgeslagen vloeistoffen.

Specifieke eis opvangcapaciteit

Gebruikte accu’s

Bij opslag van gebruikte accu’s is de opvangcapaciteit van een lekbak ten minste gelijk aan de totale inhoud van de opgeslagen accu’s.

Opslag afgetapte vloeibare brandstoffen in verpakking bij een autodemontagebedrijf (maximaal 270 liter)

Bij opslag van afgetapte vloeibare brandstoffen in verpakking bij een autodemontagebedrijf (maximaal 270 liter) is de opvangcapaciteit van de ruimte, die een lekbak moet vormen, ten minste 300 liter.

Opslag van vloeibare kunstmeststoffen in opslagtank bij agrarische activiteiten

Bij opslag van vloeibare kunstmeststoffen in een opslagtank bij agrarische activiteiten is de opvangcapaciteit van een lekbak ten minste gelijk aan de tankinhoud. Bij meerdere opslagtanks is de opvangcapaciteit ten minste gelijk aan de inhoud van de grootste tank. Dit vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige tanks.

Opslag van vloeibare kunstmeststoffen in verpakking bij agrarische activiteiten

Bij opslag van vloeibare kunstmeststoffen in verpakking bij agrarische activiteiten is de opvangcapaciteit van een lekbak ten minste gelijk aan de inhoud van de verpakking. Bij meerdere verpakkingen is de opslagcapaciteit ten minste gelijk aan de inhoud van de grootste verpakking. Dit vermeerderd met 10% van de overige verpakkingen.

Opslag van gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks boven een oppervlaktewaterlichaam

Bij opslag van gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks boven een oppervlaktewaterlichaam is de opvangcapaciteit van een lekbak ten minste 10% van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.

Vloeistofkerende vloer als lekbak

Een vloeistofkerende vloer kan als lekbak dienst doen als de constructie juist is. Dit betekent dat:

  • De vloer voorzien is van wanden, drempels of opstaande randen.
  • De vloer in staat moet zijn de vloeistoffen op te vangen. De vloeistoffen dringen dus niet in de vloer door.
  • De opvangcapaciteit voldoende is (zie kopje ‘opvangcapaciteit’).