Er is een onderzoek uitgevoerd na beëindiging van een bodembedreigende activiteit, maar er is in het verleden nooit een onderzoek uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. Waaraan moet het onderzoek nu getoetst worden?

Vraag

Er is een onderzoek uitgevoerd na beëindiging van een bodembedreigende activiteit, maar er is in het verleden nooit een onderzoek uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. Waaraan moet het onderzoek nu getoetst worden?

Antwoord

In artikel 2.11 onder 5b van het activiteitenbesluit is vastgelegd dat dan getoetst moet worden aan de in het Besluit bodemkwaliteit bedoelde achtergrondwaarden.

In het Besluit bodemkwaliteit zijn de achtergrondwaarden gedefinieerd als de bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingbronnen. In Bijlage B van de regeling bodemkwaliteit zijn deze waarden voor een standaard bodem vastgelegd.