Wanneer moet een onderzoek worden uitgevoerd naar de kwaliteit van de bodem?

Vraag

Wanneer moet een onderzoek worden uitgevoerd naar de kwaliteit van de bodem?

Antwoord

Dit is aangegeven in artikel 2.11 van het Activiteitenbesluit.
Feitelijk is hier niets in veranderd, alleen de benoeming en afdwingbaarheid zijn verbeterd. Er zijn drie momenten aan te wijzen wanneer een bodemonderzoek verplicht is.

  1. artikel 2.11 onder 1 wanneer een inrichting wordt opgericht en binnen die inrichting worden bodembedreigende activiteiten uitgevoerd
  2. artikel 2.11 onder 2 wanneer een inrichting of activiteit binnen een inrichting zo wijzigt dat de actuele bodemkwaliteit bekend moet zijn
  3. artikel 2.11 onder 3 wanneer een inrichting of bodembedreigende activiteit wordt beëindigd

De onderzoeken en rapporten worden uitgevoerd/opgesteld door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning volgens het Besluit  bodemkwaliteit.

Ad 1: Het onderzoek richt zich alleen op de bodembedreigende stoffen en op de plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaats (gaan) vinden. De onderzoeksresultaten moeten uiterlijk drie maanden na oprichten van de inrichting bij het bevoegd gezag zijn ingediend. Een opzet voor een nulsituatie onderzoek is te vinden in de NEN-5740.

Ad 2: Dit is een maatwerkvoorschrift, afhankelijk van de aard van de verandering kan het bevoegd gezag besluiten om een verplichting op te leggen tot het uitvoeren van een bodemonderzoek. Dit onderzoek dient er toe om vast te stellen wat de actuele kwaliteit van de bodem is voordat die kwaliteit kan worden beïnvloed door de nieuwe activiteit. Vergeet in het maatwerkvoorschrift geen redelijke termijnen op te nemen.

Ad 3: Binnen zes maanden na beëindiging van een inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden moet een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit aan het bevoegd gezag zijn toegezonden. Als verbijzondering van artikel 2.11 onder 2 is bepaald dat bij de beëindiging van het opslaan van vloeibare brandstoffen, afgewerkte olie of pekel in een ondergrondse opslagtank of na het beëindigen van een IPPC-installatie altijd een onderzoek naar de bodemkwaliteit moet worden uitgevoerd. Ook in deze gevallen moet de rapportage met de resultaten van dat onderzoek binnen zes maanden aan het bevoegd gezag worden gezonden.