Voortgangsverslag bodemconvenant 2010-2015

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (nu: Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 8 februari 2013 het Voortgangsverslag van het bodemconvenant aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In de aanbiedingsbrief constateert ze in de eerste plaats dat de afspraak over het in 2015 gesaneerd of beheerst hebben van de spoedlocaties waar humane risico's aan de orde zijn, haalbaar lijkt. Ten tweede toont ze zich verheugd omdat per 1 juli 2012 het wetsvoorstel dat gebiedsgericht beheer van verontreinigingen mogelijk maakt, in werking is getreden.

In de derde plaats gaat de staatssecretaris in op de verbreding van het bodembeleid: van een primaire aandacht voor sanering naar een primaire aandacht voor een duurzame benutting van de ondergrond. Ze geeft aan dat die overgang lastig is en nog niet voldoende van de grond komt maar dat ze mede daarom met de convenantspartijen graag verdere afspraken over de verbreding wil maken.

Daarnaast gaat de staatssecretaris in de brief in op wat de belangrijkste "voornemens voor 2013 en verder" van het ministerie zijn, namelijk:

  • het in gesprek gaan met de bevoegde overheden om vaart te houden in de aanpak van spoedlocaties
  • aanpassing van wet- en regelgeving, de Omgevingswet vormt daarvoor het kader
  • overleg met het bedrijfsleven
  • de totstandkoming van de Structuurvisie Ondergrond (Strong)

Downloads