Verhoging afvalstoffenbelasting per 1 januari 2021

Gepubliceerd 22 december 2020

De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2021 door indexatie naar €33,15 per ton. De heffing geldt voor het storten én verbranden van afval, dus ook voor het storten van verontreinigde grond. Afval en grond die worden gerecycled, worden niet belast.

belastingdienst

Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2021. De wet kan niet eerder in werking treden dan nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet heeft het ministerie van Financiën het Belastingplan 2021, de wijzigingen en de nieuwe tarieven gepubliceerd.

De afvalstoffenbelasting is een heffing in het kader van de Wet belastingen op milieugrondslag. Voor afvalstoffen die worden gestort of verbrand gold in 2020 een tarief van €32,63 per ton. Vanaf 1 januari 2021 gaat het tarief omhoog naar €33,15 per ton. Dus voor grond die wordt aangeboden bij een stortplaats, wordt naast het storttarief ook de afvalstoffenbelasting van €33,15 per ton in rekening gebracht.

Stortverbod voor alle grond

Naast de afvalstoffenbelasting geldt er voor grond ook nog een stortverbod volgens het  Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Een ontheffing van het stortverbod is mogelijk als verontreinigde grond niet kan worden hergebruikt, gereinigd of koud-geïmmobiliseerd. De ontheffing kunt u bij Bodem+ aanvragen. Deze ontheffing wordt ook wel een verklaring van niet-reinigbaarheid voor verontreinigde grond genoemd.

Storten baggerspecie vrijgesteld

Voor baggerspecie geldt geen stortverbod en het storten van baggerspecie is vrijgesteld van afvalstoffenbelasting. Als u voor deze vrijstelling in aanmerking wilt komen, moet u in bepaalde gevallen over een verklaring beschikken waaruit blijkt dat er sprake is van baggerspecie. Deze baggerspecieverklaring is nodig als u baggerspecie ter verwijdering afgeeft aan een stortplaats, waar volgens de omgevingsvergunning voor die stortplaats ook andere afvalstoffen mogen worden gestort. Met de verklaring toont u aan dat het een partij baggerspecie betreft die is vrijgesteld van de afvalstoffenbelasting. Ook deze baggerspecieverklaring kunt u aanvragen bij Bodem+.

Digitale aanvraag

Het aanvragen van verklaringen kan per e-mail. Aanvragen verklaringen niet-reinigbaarheid grond kunt u sturen aan bssa@rws.nl. Aanvragen baggerspecieverklaringen kunt u sturen aan wbm@rws.nl.