Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit de bedrijvenregeling?

Vraag

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit de bedrijvenregeling?

Antwoord

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage gelden de volgende voorwaarden:

  • het terrein is een bedrijfsterrein;
  • de eigenaar of erfpachter heeft het verontreinigde terrein vóór 1 januari 2008 aangemeld bij het bevoegd gezag;
  • het gaat om een ernstige bodemverontreiniging, die volgens het bevoegd gezag een onaanvaardbaar risico oplevert. Ofwel de noodzaak tot sanering is ontstaan door voorgenomen activiteiten, zoals bouwen, op het bedrijfsterrein. Koop/verkoop kan in relatie tot een voornemen om te gaan bouwen worden aangemerkt als een voorgenomen activiteit;
  • de verontreiniging is geheel of gedeeltelijk veroorzaakt vóór 1 januari 1975. Dit wordt vastgesteld aan de hand van een protocol voor ouderdomsbepaling van de bodemverontreiniging;
  • het terrein was al vóór 1 januari 1995 in eigendom of erfpacht van de huidige eigenaar of erfpachter;
  • de eigenaar of erfpachter saneert goed en op tijd;
  • de sanering van de verontreiniging is nog niet aangevangen;
  • er is geen andere overheidsbijdrage voor de bodemsaneringskosten.

Er heeft geen verruiming plaatsgevonden van de aanmeldingstermijn. Alleen als er zeer zwaarwegende argumenten zijn, waarom een eigenaar/erfpachter zich niet had kunnen aanmelden, kan er alsnog een aanmelding worden gedaan. Deze situaties doen zich bijna nooit voor.