Welk bodemonderzoek wordt gevraagd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen (Wabo)?

Vraag

Welk bodemonderzoek wordt gevraagd bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen (Wabo)?

Antwoord

In de Wabo is de term ‘(bodem)onderzoek' niet gespecificeerd. Wel is de gemeente op grond van art. 8 vierde lid Ww gehouden hieraan eisen te stellen in de Bouwverordening. Meestal zijn deze eisen opgenomen in art. 2.1.5. Indien de omstandigheden aanleiding geven, kan worden getoetst of en in welke mate van onderzoek kan worden afgezien omdat dit geen invloed meer zal hebben op de te nemen beslissing over de omgevingsvergunning (met zoveel woorden: art. 4.4 BOR). Soms kan bijvoorbeeld op basis van een historisch onderzoek (NEN5725) al ‘vrijstelling' worden verleend van verdergaand onderzoek. Een historisch onderzoek zegt namelijk vaak al iets over het ‘verdacht' of ‘onverdacht' zijn van een locatie. Voor een indicatie van de aard en mate van de verontreiniging zal echter vaak een verkennend onderzoek nodig zijn (NEN 5740). Eventueel kan vervolgens nog een nader onderzoek (NTA 5755) zoals bedoeld in de Wbb worden gevraagd. Op grond van de Wet bodembescherming is naast het bevoegd gezag Wabo de provincie en een aantal gemeenten hiertoe bevoegd.