Stel er vindt met instemming van het bevoegd gezag en met toepassing van art. 40 Wbb een deelsanering plaats. Het andere deel van het geval wordt dus niet gesaneerd. Is daarvoor een nazorgplan nodig?

Vraag

Stel er vindt met instemming van het bevoegd gezag en met toepassing van art. 40 Wbb een deelsanering plaats. Het andere deel van het geval wordt dus niet gesaneerd. Is daarvoor een nazorgplan nodig?

Antwoord

Deelsaneringen zijn ingevolge art. 40 Wbb mogelijk wanneer het belang van de bescherming van de bodem zich daartegen niet verzet. Dit betekent meestal dat herbesmetting van het gesaneerde deel niet mag plaatsvinden. Wanneer die voorwaarde op gaat, is geen sprake van nazorg en is geen nazorgplan nodig. Wanneer herbesmetting van het gesaneerde deel wel mogelijk is, dient te zijn voorzien in een detectie- en registratiesysteem (monitoring). De saneerder zal in dat geval wel een nazorgplan ter instemming moeten overleggen, maar dat hoeft dan geen betrekking te hebben op het niet-gesaneerde deel.