Hoe beoordeel ik het risico van een bepaalde bedrijfsactiviteit voor de bodem?

Vraag

Hoe beoordeel ik het risico van een bepaalde bedrijfsactiviteit voor de bodem?

Antwoord

Met de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) kunt u als vergunningverlener beoordelen welke combinatie van maatregelen en voorzieningen (cvm) tot een verwaarloosbaar bodemrisico leidt. Dat betekent dat de kans op belasting van de bodem door in de inrichting gebruikte stoffen in principe nihil is.

Het hart van de NRB is het Stoffenschema (zie bijlage 2 deel 3 van de NRB). Daarmee bepaalt u in hoerverre er sprake is van een stof die bodembedreigend is en welke cvm van toepassing zijn. Het Stoffenschema bepaalt of de cvm via de BRCL moet worden afgeleid of dat een alternatieve cvm via de maatwerk route kan worden bepaald. Beide vormen van cvm moeten tot een verwaarloosbaar bodemrisico leiden.

Lukt het bij een bedrijfsactiviteit niet een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren? Dan kan het onder voorwaarden alleen bij bestaande situaties een aanvaardbaar bodemrisico accepteren. In die situatie staat het bevoegd gezag een mogelijke belasting van de bodem toe, onder de voorwaarde dat deze belasting wordt gesignaleerd (via een monitoringsysteem) en weer wordt hersteld. Hiervoor moet ter goedkeuring een plan van aanpak worden ingediend bij het bevoegd gezag.