Alternatieve voorzieningen en maatregelen op basis van de NRB

Provincies, gemeenten (hierna gezamenlijk: bevoegd gezag), en SIKB kunnen de Klankbordgroep Bodembescherming (KBb) om advies vragen over een alternatieve combinatie van maatregelen, die leidt tot een verwaarloosbaar bodemrisico volgens de maatwerkroute van de Nederlandse Richtlijn bodembescherming (NRB).

Hieronder staat meer informatie over:

  1. Klankbordgroep Bodembescherming
  2. Werkwijze
  3. Eisen aan verzoek
  4. Het Advies

1. Klankbordgroep Bodembescherming

De KBb is sinds de publicatie van de nieuwe NRB 2012 beschikbaar om het bevoegd gezag te adviseren over alternatieven combinaties van voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico op basis van de maatwerk route uit de NRB.

2. Werkwijze

Het bevoegd gezag kan een verzoek om advies elektronisch indienen via het Formulier verzoek om advies alternatieve combinatie leidend tot een verwaarloosbaar bodemrisio. De keuze om de klankbordgroep te raadplegen maakt het bevoegd gezag zelf, het is dus niet verplicht. Omdat de adviesaanvragen zeer uiteenlopend van aard kunnen zijn, heeft de klankbordgroep een wisselende samenstelling.

De coördinator (Rijkswaterstaat Leefomgeving/Bodem+) van de klankbordgroep benadert per verzoek minimaal twee ter zake deskundigen uit een deskundigenpool. De deskundigenpool wordt in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de betrokken koepelorganisaties van overheid en bedrijfsleven samengesteld en beheerd (in beginsel IPO, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en bedrijven branches).

De klankbordgroep streeft ernaar om verzoeken, die in behandeling kunnen worden genomen, binnen de wettelijke termijnen af te handelen. De indiener moet het verzoek daarom zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag, indienen bij de klankbordgroep. De indiener ontvangt tijdig bericht als afhandeling binnen de wettelijke termijnen niet mogelijk blijkt.

Gelet op deze wettelijke termijn en de noodzaak om te komen tot een ontvankelijke aanvraag verdient het aanbeveling om bij twijfel over de aan te leveren stukken in een eerder stadium in het kader van vooroverleg al contact op te nemen met de klankbordgroep.

Na het digitaal indienen van een verzoek krijgt de indiener binnen 10 werkdagen bericht of het verzoek in behandeling kan worden genomen (zie eisen aan verzoek).

3. Eisen aan verzoek

Verzoeken tot advies kunnen alleen door de klankbordgroep in behandeling worden genomen als deze volledig en voldoende onderbouwd zijn. Verzoeken moeten ook zijn voorzien van een motivatie waarom de voorgestelde alternatieve combinatie van voorzieningen en maatregelen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Het verwaarloosbaar bodemrisico moet objectief aangetoond zijn volgens de criteria voor maatwerk in bijlage 4 van de NRB 2012.

De eventueel benodigde onderzoeksrapporten moeten onderdeel uitmaken van de adviesaanvraag. Als de gegevens niet volledig zijn, onvoldoende gemotiveerd of van onvoldoende kwaliteit voor objectieve beoordeling zijn, kan de klankbordgroep het verzoek niet in behandeling nemen. De klankbordgroep zal aan de indiener kenbaar maken welke gegevens nodig zijn om het verzoek wel in behandeling te kunnen nemen.

4. Het Advies

Het advies van de klankbordgroep is positief of negatief en wordt altijd gemotiveerd. Het bevoegd gezag is niet gebonden aan het advies, maar houdt er wel rekening mee. Concreet betekent dit dat het bevoegd gezag in een besluit motiveert hoe om is gegaan met het advies.

Het indienen van een verzoek om advies van de Klankbordgroep bodembescherming is alleen mogelijk voor bevoegde gezagen en SIKB.

De leden van de klankbordgroep werken op afroepbasis en voor eigen rekening. Rijkswaterstaat Leefomgeving/Bodem+ faciliteert bijeenkomsten van de klankbordgroep en zorgt voor publicatie van het advies via de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving/Bodem+.