Afbouw nazorgopgave art. 9 convenant BO

Witteveen+Bos. Nazorg nader bekeken: handreiking met stappenplan en aanbevelingen over nazorg van bodemsaneringslocaties.

Nederland telt veel locaties waar sprake is van bodemverontreiniging. Overheden pakken vaak een deel van de verontreiniging aan, waarna ze nazorgmaatregelen inzetten om verdere risico’s te beheersen. De nazorg van deze locaties zorgt voor een financiële, organisatorische, administratieve en ruimtelijke last en geeft verplichtingen, beperkingen en risico’s voor toekomstige generaties. De maatregelen in het kader van deze historische gegroeide nazorg worden, soms zonder heldere afweging, routinematig uitgevoerd. Gelet op de ontwikkeling in wet- en regelgeving en technische innovaties betreft dit soms, met de huidige kennis en inzichten, een suboptimale oplossing. In het Convenant Bodem en Ondergrond is de inspanningsverplichting vastgelegd om deze nazorgopgave te verminderen.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond