Producten nazorg SKB

Hieronder vindt u een overzicht van SKB producten gerelateerd aan nazorg:

AltVAR: Allocatie van lange termijn verantwoordelijk, Aansprakelijkheid en Restrisico

Het project beschouwt de geïntegreerde sanering en herontwikkeling van complexe (grote) gevallen van bodemverontreiniging. Kosteneffectief saneren leidt in toenemende mate tot langdurig of permanent achterblijvende bodemverontreiniging. De hiermee samenhangende verplichtingen/verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid en (rest)risico’s (‘VAR’-aspecten) moeten worden gespecificeerd en worden verdeeld over de betrokken partijen. In dit verband zoeken probleemhebbers naar partijen die deze verplichtingen en aansprakelijkheid volledig op zich willen nemen. Andersom ontwikkelen publieke en private partijen concepten voor overname en uitvoering van nazorg. Onvolledige overdracht van verantwoordelijkheden of het overwaarderen van de daarmee gemoeide kosten leiden tot stagnatie. Niet alleen van locatieontwikkeling, maar ook van een ‘markt’ voor 'VAR'-aspecten. SKB PP4113:AltVAR

Cahier nazorg

In het nazorgcahier worden alle aspecten van nazorg behandeld. Een overzichtelijk boekwerk dat een goed overzicht geeft over waar we het met nazorg eigenlijk over hebben. Het nazorgcahier gaat onder andere in op de wettelijke grondslag van nazorg, kwaliteit van nazorg en wat nazorg betekend voor zowel opdrachtgever als bevoegd gezag.

Status: Afgerond.

Het resultaat is een rapportage waarin de factoren die het ontstaan van marktwerking, het effectief bijeenkomen van vraag en aanbod op het gebied van nazorg, bevorderen of juist belemmeren staan beschreven.

Status: Afgerond.

Van Robuust Saneringsvarianten Afwegen naar Robuust SaneringsAfspraken (ROSA II)

Het doel van ROSA II is het maken van handreikingen voor robuuste afspraken op technisch, organisatorisch, financieel en juridisch gebied voor de waarborging van de saneringsdoelstellingen tijdens de sanering en het beheer van mobiele verontreinigingen in de ondergrond. ROSA II heeft betrekking op de saneringsplanfase en de daaruit voortvloeiende beschikking. Het eindproduct is een praktijkdocument dat bedoeld is als hulpmiddel voor het bevoegd gezag, probleemeigenaren en adviseurs bij het concretiseren van een door afweging verkregen saneringsdoelstelling in robuuste saneringsafspraken zowel op technisch organisatorisch als juridisch gebied in de saneringsplanfase voor mobiele verontreinigingen in de ondergrond.Praktijkdocument ROSAStatus: afgerond.

Rekenmodel nazorgkosten bodemsanering

Een breed gedragen en vrij beschikbaar rekenmodel voor de nazorgkosten van bodemsaneringslocaties te maken waarbij ook aandacht zal worden besteed aan het omgaan met risico’s. Met het rekenmodel kan een goede financiële basis voor nazorg worden gelegd en kunnen processen rondom bodemkwaliteit verder worden geoptimaliseerd.Status: Gereed, 13-8-2010. Downloadpagina met handleiding: Rekenmodel nazorg en Bodemsanering (R&B; Renabo)
Workshop rekenmodel nazorgkosten 3-4-2008 (pdf, 1.8 MB) [pdf, 1,77 Mb]