Zijn er ook uitzonderingen op de verplichte kwaliteitsbepaling?

Vraag

Zijn er ook uitzonderingen op de verplichte kwaliteitsbepaling?

Antwoord

In beginsel moet van elke partij bouwstoffen de kwaliteit zijn bepaald en de partij moet zijn voorzien van een milieuhygiënische verklaring waarop de kwaliteit staat aangegeven. Voor een aantal gevallen is een uitzondering gemaakt op de verplichte kwaliteitsbepaling. Het gaat om situaties waarvan is geconstateerd dat de financiële en administratieve lasten van het (opnieuw) laten bepalen van de kwaliteit van een bouwstof onevenredig groot zijn ten opzichte van de kans dat de bouwstof niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Dit geldt voor de volgende situaties:

  1. het toepassen van metselmortel of natuursteenproducten, met uitzondering van breuksteen en steenslag;

  2. het zonder bewerking opnieuw onder dezelfde condities toepassen van vormgegeven bouwstoffen als beton, keramiek, natuursteen en bakstenen;

  3. het zonder bewerking opnieuw onder dezelfde condities toepassen van bouwstoffen, waarvan het eigendom niet wordt overgedragen;

  4. het opnieuw toepassen van niet-teerhoudend asfalt of asfaltbeton in wegverhardingen;

  5. het toepassen van bouwstoffen door particulieren.

De uitzondering is niet van toepassing wanneer het gaat om bouwstoffen met zichtbare of ruikbare verontreinigingen (zoals stenen met olievlekken) of waarvan bekend is, of redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze verontreinigd kunnen zijn (zoals stenen die bij een tankstation hebben gelegen). Bouwstoffen moeten immers altijd voldoen aan de kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit. Wanneer dit niet het geval is, is sprake van een overtreding en kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Bij twijfel is het dus aan te raden om toch de kwaliteit te laten bepalen.