Welke parameters moeten worden onderzocht in bouwstoffen?

Vraag

Welke parameters moeten worden onderzocht in bouwstoffen?

Antwoord

Formeel wordt bij de kwaliteitsbepaling van bouwstoffen alle genormeerde parameters altijd onderzocht om een uitspraak te kunnen doen of een bouwstof voor alle parameters ook daadwerkelijk voldoet aan de maximale samenstellings- en emissiewaarden uit bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit. Voor bouwstoffen bestaat dus geen standaard stoffenpakket, zoals wel voor grond, baggerspecie en (water)bodems het geval is. In de praktijk is een dergelijk omvangrijk samenstelling- en emissieonderzoek vaak niet kosteneffectief en ook niet nodig. Van een aantal parameters in een bouwstof staat veelal voorafgaand aan de kwaliteitsbepaling al met grote mate van zekerheid vast dat deze zullen voldoen aan de normwaarden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als al veel historische meetgegevens zijn opgebouwd over de bouwstof, of als kan worden beredeneerd dat een parameter niet in de bouwstof kan voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het niet kunnen voorkomen van bepaalde vluchtige organische verbindingen in gebakken bouwstoffen als baksteen of dakpan.

Degene die een bouwstof toepast, kan er voor kiezen om niet alle genormeerde parameters te laten onderzoeken. Hiermee neemt hij wel een risico omdat hij volgens het Besluit bodemkwaliteit moet kunnen aantonen dat de bouwstof aan alle maximale normwaarden voldoet. Indien naar inschatting van het bevoegd gezag niet alle relevante parameters zijn onderzocht, dan hoeft het bevoegd gezag deze milieuhygiënische verklaring niet als afdoende te accepteren. Het is daarom raadzaam om voorafgaand aan het onderzoek en de toepassing van een bouwstof met het bevoegd gezag af te stemmen over de te onderzoeken parameters bij een partijkeuring.