Onder welke voorwaarden mag compost worden toegepast onder de Meststoffenwet?

Vraag

Onder welke voorwaarden mag compost worden toegepast onder de Meststoffenwet?

Antwoord

Vanuit de Meststoffenwet is compost gedefinieerd als een product dat bestaat uit één of meer organische afvalstoffen die wel of niet met bodembestanddelen zijn gemengd en die door micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een homogeen en zo stabiel eindproduct dat daarin alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt en dat niet ook bestaat uit dierlijke meststoffen.

In hoofdstuk III van het Uitvoeringsbesluit Meststoffen zijn de landbouw- en milieukundige eisen opgenomen waaronder compost onder de Meststoffenwet mag worden toegepast. In artikel 17 van het Uitvoeringsbesluit is opgenomen dat de compost:

  • geen biologisch afbreekbare delen met een diameter groter dan 50 millimeter en niet meer dan 0,5 gewichtsprocent aan bodemvreemde niet-biologisch afbreekbare delen bevat
  • minimaal tien gewichtsprocenten organische stof van de droge stof bevat
  • in geval er bij de bereiding grond gebruikt wordt, het moet gaan om schone grond, dat wil zeggen grond die voldoet aan de achtergrondwaarden uit bijlage B, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit
  • qua kwaliteit voldoet aan de bijlage II, onder tabel 3 van het Uitvoeringsbesluit opgenomen maximale waarden voor zware metalen

Als na het composteren de partij voldoet aan deze eisen mag de compost volgens de regels van dat besluit en de bijbehorende uitvoeringsregeling als meststof worden verhandeld en vervoerd (met Vervoersbewijs Zuiveringsslib en Compost). Bij het gebruik van de compost moet men zich houden aan de regels van Besluit gebruik meststoffen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van SIKB.