Hoe zit het met toegestane percentages bodemvreemd materiaal in toe te passen grond en baggerspecie?

Vraag

Hoe zit het met toegestane percentages bodemvreemd materiaal in toe te passen grond en baggerspecie?

Antwoord

In grond of baggerspecie bevindt zich vaak bodemvreemd materiaal, zoals puin, hout of baksteenscherven, dat al in de bodem zit als het wordt afgegraven. Het gaat nadrukkelijk niet om het bijmengen van bodemvreemd materiaal in grond of baggerspecie. Doorgaans is de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal in grond of baggerspecie niet bezwaarlijk, maar het is wel noodzakelijk dit te begrenzen. Dit is geregeld in artikel 34 van het Besluit bodemkwaliteit en het tweede lid van artikel 1.1 van de Regeling bodemkwaliteit.

Bij het toepassen van grond en baggerspecie mag daarom ten hoogste 20 gewichtsprocenten bodemvreemd materiaal voorkomen voor zover het steenachtig materiaal of hout betreft. Daarnaast geldt dat dit bodemvreemde materiaal voorafgaand aan het ontgraven of bewerken al in de grond of baggerspecie aanwezig was en waarvan niet is te voorkomen dat de grond of baggerspecie daarmee is vermengd. Overige bodemvreemde materialen (dus anders dan steenachtig materiaal en hout) zoals bijvoorbeeld plastic en piepschuim mag alleen sporadisch voorkomen als dat al voorafgaand aan het ontgraven of bewerken al in de grond of baggerspecie aanwezig was, voor zover redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het uit de grond of baggerspecie wordt verwijderd voordat het wordt toegepast.

Voor specifieke toepassingen kan het bevoegd gezag in de Nota bodembeheer de toegestane hoeveelheid bodemvreemd materiaal verlagen of verdere regels stellen over soorten bodemvreemd materiaal, bijvoorbeeld voor gebieden met een bijzonder beschermingsniveau.

Wanneer niet aan de definitie van grond of baggerspecie wordt voldaan of wanneer het maximaal toegestane percentage bodemvreemd materiaal wordt overschreden, dan kan het materiaal niet worden toegepast als grond of baggerspecie in het kader van het Besluit. Door bijvoorbeeld te zeven kan het percentage bodemvreemd materiaal worden verlaagd, zodat het alsnog  als grond of baggerspecie mag worden toegepast.

Zie ook de brief aan de Tweede Kamer van 22 april 2010 over het toegestane percentage bodemvreemd materiaal in grond en baggerspecie. En zie de brief aan de Tweede Kamer van 6 november 2018 over het terugdringen van plastic in grond en baggerspecie. Zie verder de toelichting bij de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit van 29 november 2018.