Hoe kan de kwaliteit van de ontvangende (water)bodem worden aangetoond?

Vraag

Hoe kan de kwaliteit van de ontvangende (water)bodem worden aangetoond?

Antwoord

Als voor een toepassing van grond of baggerspecie het noodzakelijk is om de kwaliteit van de ontvangende bodem aan te tonen (voor de dubbele toets onder het generieke beleid van het Bbk), zijn er twee toegestane milieuhygiënische verklaringen, waarvan de toepasser gebruik kan maken:

  1. (water)bodemonderzoek
  2. (water)bodemkwaliteitskaart

(Water)bodemonderzoek

Een waterbodemonderzoek volgens NEN 5720 is toegestaan als milieuhygiënische verklaring. Uitvoering van het veldwerk vindt plaats door BRL 2000 of AS 2000 erkende organisaties volgens protocol 2003. Analyse van de monsters vindt plaats volgens AS 3000 door een daarvoor erkende organisatie. Voorafgaand aan een waterbodemonderzoek moet een vooronderzoek volgens NEN 5717 plaatsvinden.

Een bodemonderzoek volgens NEN 5740 is toegestaan als milieuhygiënische verklaring. Alleen de volgende onderzoeksstrategieën uit de NEN 5740 zijn toegestaan als milieuhygiënische verklaring voor de kwaliteit van de ontvangende bodem:

  • onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie
  • onderzoeksstrategie voor een grootschalig onverdachte locatie
  • onderzoeksstrategie bij een onbekende bodembelasting
  • onderzoeksstrategie voor de toetsing of er sprake is van een schone bodem
  • onderzoeksstrategie voor de toetsing of er sprake is van een schone bodem op grootschalige locaties
  • onderzoeksstrategie voor de partijkeuring van niet-schone grond uit diffuus belast gebied met een heterogene verdeling van de verontreinigende stof

Het veldwerk moet plaatsvinden door een BRL 2000 erkende organisatie volgens protocol 2001. De analyse van de monsters moet plaatsvinden door een AP 3000 erkend laboratorium. Voorafgaand aan bodemonderzoek moet een vooronderzoek volgens NEN 5725 plaatsvinden. De regels waaraan (water)bodemonderzoek moeten voldoen staan in artikel 4.3.4 van de Regeling bodemkwaliteit.

(Water)bodemkwaliteitskaart

Als de gemeente een bodemkwaliteitskaart (of het waterschap een waterbodemkwaliteitskaart) heeft vastgesteld en gebruikt mag worden om de kwaliteit van de ontvangende (water)bodem vast te stellen, mag de toepasser de bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring gebruiken. Naast de voorwaarden die genoemd zijn in artikel 4.3.5 van de Regeling bodemkwaliteit is het aan de lokale bodem- of waterkwaliteitsbeheerder om te bepalen of en onder welke voorwaarden een (water)bodemkwaliteitskaart gebruikt mag worden als milieuhygiënische verklaring. Deze voorwaarden staan vermeld in de nota bodembeheer die hoort bij de bodemkwaliteitskaart. Neem bij twijfel altijd contact op met het bevoegd gezag. Voorwaarde is wel dat degene die de (water)bodemkwaliteitskaart wil gebruiken als milieuhygiënische verklaring een vooronderzoek volgens NEN 5725 (grond) of NEN 5717 (baggerspecie) uitvoert.