Mag ik een partij herkeuren en hoe moet ik omgaan met beschikbare meetgehalten?

Vraag

Mag ik een partij herkeuren en hoe moet ik omgaan met beschikbare meetgehalten?

Antwoord

Op basis van de regelgeving, beoordelingsrichtlijnen en protocollen is het niet verboden om een herkeuring uit te voeren. Maar in de classificatie van de partij moeten wel alle beschikbare analyseresultaten per parameter betrokken te worden in de toetsing van de gemiddelde waarde. Een uitzondering hierop kan zijn als één van beide onderzoeken minder nauwkeurig is of er twijfels bestaan over een afwijkend meetresultaat. Dit moet goed worden beargumenteerd. Een voorbeeld kan zijn dat bij één van de keuringen sprake is van een matrixstoring of een meetfout.

Het kan ook voorkomen dat, bewust of onbewust, twee partijkeuringen zijn uitgevoerd op dezelfde partij. Als beide partijkeuringen leiden tot een verschillend toetsingsresultaat, kunnen de meetresultaten worden gemiddeld. Als voorwaarde geldt wel dat het herkeuren moet plaatsvinden op exact dezelfde partij.

Voor asbest geldt dat in paragraaf 8.8 van de NEN 5707 staat vermeld dat bij verschillen tussen mengmonsters bij partijkeuringen, uitgegaan kan worden van het gemiddelde, op voorwaarde dat de resultaten binnen elkaars betrouwbaarheidsintervallen (onder- en bovengrens) vallen. Wanneer dit niet het geval is moet het hoogste gehalte worden beschouwd als maatgevend voor de gehele partij.