Welke normen voor PFAS gelden voor het lozen van afvalwater vanuit grondbanken en grondreinigers op het oppervlaktewater?

Vraag

Welke normen voor PFAS gelden voor het lozen van afvalwater vanuit grondbanken en grondreinigers op het oppervlaktewater?

Antwoord

Door het ministerie van IenW is samen met de betrokken bedrijven en bevoegde overheden bekeken wat de impact is van lozingen met PFAS afkomstig van gronddepots en grondreinigers. Dit heeft geleid tot een set van uniforme voorwaarden die gebruikt kunnen worden bij het maken van een afweging voor het toestaan van lozingen van PFAS-houdend afvalwater.

Uitgaande van een worstcasebenadering kunnen de uniforme voorwaarden gebruikt worden bij ongeveer 95% van de gronddepots en grondreinigers. De afweging om de uniforme voorwaarden te gebruiken en dat er daarmee geen aanvullende zuivering nodig is, blijft bij het bevoegde gezag. Dit betekent dat bevoegde overheden vrij zijn om een eigen afweging te maken.

PFOS, PFOA en Genx worden als gidsparameters voor alle PFAS-verbindingen gehanteerd. Er hoeft dus geen onderzoek plaats te vinden naar overige PFAS. Uitzondering kan zijn als bekend is dat er in een onevenredige mate sprake is van de aanwezigheid van andere PFAS dan deze drie.

In tabel 1 zijn deze uniforme voorwaarden weergegeven.

Tabel 1: uniforme voorwaarden voor lozen van afvalwater vanuit grondbanken en grondreinigers
Parameter Maximale waarde
Debiet 4.000 m3
PFOS 500 ng/l
PFOA 500 ng/l
GenX 1.000 ng/l

De uniforme voorwaarden zijn opgenomen in een brief die door het ministerie van IenW aan de bevoegde overheden is gezonden. Deze brief kan bij onze bodemhelpdesk worden opgevraagd.