Er is een NEN-norm of BRL gewijzigd. Vanaf welke datum is het verplicht de nieuwe versie te gebruiken?

Vraag

Er is een NEN-norm of BRL gewijzigd. Vanaf welke datum is het verplicht de nieuwe versie te gebruiken?

Antwoord

Het verplichtend voorschrijven van normen, beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) of protocollen heeft altijd een juridische grondslag nodig. Bodemgerelateerde normen, BRL’en en protocollen, die vallen onder de erkenningsregeling van het Besluit Bodemkwaliteit (kwalibo regeling), zijn bijvoorbeeld voorgeschreven in de Regeling bodemkwaliteit. Voor een aantal normen geldt weer dat deze indirect gelden omdat er vanuit een andere NEN-norm, Beoordelingsrichtlijn of protocol naar verwezen wordt.

Bij de vaststelling van een gewijzigde NEN-norm, BRL of protocol zijn er twee mogelijkheden:

  1. Er is sprake van een dynamische verwijzing: geen vermelding van een versienummer of datum
  2. Er is sprake van een statische verwijzing: vermelding van een concrete versienummer of datum. In de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) wordt uitsluitend statisch verwezen.

In de eerste situatie moet de nieuwe versie direct gebruikt worden nadat deze is vastgesteld door NEN of SIKB, tenzij in de NEN-norm, BRL of protocol zelf expliciet een overgangstermijn is opgenomen. In de tweede situatie zal eerst de regelgeving aangepast moeten worden, zodat verwezen wordt naar de meest recente versie. Pas nadat de regelgeving aangepast is en in werking is getreden, mag de nieuwe versie gebruikt worden.

Verwijzing vanuit wet- en regelgeving naar NEN

Lees voor meer informatie de FAQ op de website van NEN.

Verwijzing vanuit wet- en regelgeving naar BRL en protocol

Bij een verwijzing vanuit de Rbk is sprake van een statische verwijzing. Dat betekent dat een nieuw vastgestelde BRL of protocol pas gebruikt mag worden als deze is opgenomen in de Rbk. Ieder half jaar wordt bijlage C van de Rbk geactualiseerd. Zowel in de Rbk als in de BRL zelf is een overgangstermijn van doorgaans é;é;n jaar opgenomen, waarbinnen zowel de oude als de nieuwe versie van de BRL door de certificaathouder gehanteerd mag worden. Dit geeft de certificaathouder de tijd om de werkprocessen aan te passen.