Valt de opslag van bouwstoffen onder het Bbk?

Vraag

Valt de opslag van bouwstoffen onder het Bbk?

Antwoord

De opslag van bouwstoffen wordt niet gereguleerd door het Bbk. In art. 28 lid 1 Bbk is geregeld dat het verboden is om bouwstoffen voor toepassing in Nederland of handelsdoeleinden voor de Nederlandse markt voorhanden te hebben zonder dat aan de eisen van hoofdstuk 3 wordt voldaan. Bouwstoffen moeten altijd, dus ook als deze in opslag liggen, aan de kwaliteitseisen voldoen. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden van opslag, namelijk kortdurend en regulier.

  • Voor kortdurende opslag, korter dan 6 maanden, geldt een vrijstelling op de Wm-vergunning en zijn volgens de algemene regels uit het Bbk en Activiteitenbesluit geen voorzieningen noodzakelijk. Wel blijft de zorgplicht vanuit de Wm, Wtw en Wbb geldig. Bouwstoffen kunnen ook afvalstoffen zijn. (zie vraag In welke gevallen mag ik afvalstoffen ook als bouwstof gebruiken). Als sprake is van gevaarlijke afvalstoffen of van niet gevaarlijke afvalstoffen die zijn afgegeven aan een andere persoon, dan is opslag buiten een inrichting niet toegestaan volgens de Wm.
  • Als geen sprake is van een kortdurende opslag (6 maanden of langer) kan opslag alleen plaatsvinden als hiervoor een Wabo- en/of Wtw-vergunning is afgegeven. Uitzondering geldt voor hoeveelheden <10.000 ton. Opslag tot deze hoeveelheden mag plaatsvinden volgens de algemene regels uit het Activiteitenbesluit, waarin verwezen wordt naar kwaliteitseisen van het Bbk.

Als sprake is van opslag van afvalstoffen binnen een inrichting dan moet deze activiteit gereguleerd zijn met een Wabo-vergunning of melding Activiteitenbesluit.