Is het verspreiden van grond vrijkomend bij groenverwerkers op landbouwpercelen een nuttige toepassing onder het Bbk?

Vraag

Is het verspreiden van grond vrijkomend bij groenverwerkers op landbouwpercelen een nuttige toepassing onder het Bbk?

Antwoord

Ja, voorwaarde is wel dat de kwaliteit van de grond voldoet en dat de toepassing bijdraagt aan het verbeteren van de bodemgesteldheid.

Deze handeling valt onder Artikel 35 lid b. van het Bbk. Ophoging van de landbodem kan noodzakelijk zijn voor het herstel of verbetering van de bodemgesteldheid van een terrein of om de landbouwkundige, de natuurwaarde of de recreatieve waarde van een terrein te bevorderen. In natuurgebieden kan grondverzet nodig zijn, met het oog op natuurontwikkeling, bijvoorbeeld om variëteit in biotopen te krijgen. Niet iedere ophoging van natuurgronden is een functionele toepassing. Dit is alleen het geval als hierdoor de natuurwaarde wordt verhoogd.

Met het woord ‘ophoging’ wordt ook bedoeld het verspreiden van organisch rijke grond om de bodemstructuur te verbeteren.