Wat zijn de opslag- en verwerkingsmogelijkheden voor grond of baggerspecie met PFAS-gehalten boven de toepassingswaarden?

Vraag

Wat zijn de opslag- en verwerkingsmogelijkheden voor grond of baggerspecie met PFAS-gehalten boven de toepassingswaarden?

Antwoord

Grond en baggerspecie met PFAS-gehalten boven de toepassingswaarden kan worden opgeslagen binnen een inrichting als de vergunningsvoorwaarden dat toestaan. Ook moet de opslag voldoen aan de overige acceptatie-voorwaarden uit de vergunningen en gewaarborgd worden dat lozingen van effluent niet leiden tot een overschrijding van de oppervlaktewaternorm(en). Daarnaast zal een exploitant van een inrichting een eigen bedrijfs-economische afweging  maken of zij een partij kan en wil accepteren. Bij Bodem+ is geen lijst beschikbaar van acceptanten die PFAS-houdende grond accepteren.

Voor kortdurende opslag <6 maanden kan grond met PFAS-gehalten boven de toepassingswaarden ook opgeslagen worden buiten een inrichting, bijvoorbeeld op de locatie van herkomst, mits voldaan wordt aan de zorgplicht. Dit betekent dat u bodembeschermende maatregelen moet toepassen, bijvoorbeeld in de vorm van een container of een andere voorziening waarbij voorziening zijn getroffen tegen de instroom van regenwater. Als op de opslaglocatie ook andere activiteiten plaatsvinden, wordt de locatie als een inrichting gezien waarop het Activiteitenbesluit of een omgevingsvergunning van toepassing is, en gelden veelal al algemene regels of vergunningvoorschriften. Voor de opslag moet dan een melding onder het Activiteitenbesluit plaatsvinden óf de omgevingsvergunning moet worden uitgebreid. Zie hiervoor ook het handvat opslag grond en baggerspecie en de HUM Bbk hoofdstuk 6. Verder moet de opslag mogelijk zijn vanuit andere wet- en regelgeving (onder andere Wro of APV), passen binnen het bestemmingsplan.

Afhankelijk van de chemische en fysische samenstelling van de partij is het mogelijk deze te storten. Om een partij grond te kunnen storten is een ontheffing van het stortverbod nodig door middel van een niet-reinigbaarheidsverklaring. Elders op onze website staat beschreven onder welke voorwaarden PFAS-houdende grond in aanmerking komt voor een niet-reinigbaarheidsverklaring.