Zijn er voor het installeren van het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen werkzaamheden die door een niet-erkend bedrijf mogen worden uitgevoerd?

Vraag

Zijn er voor het installeren van het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen werkzaamheden die door een niet-erkend bedrijf mogen worden uitgevoerd?

Antwoord

Nee, werkzaamheden zoals omschreven in de BRL KBI 6000- 00 en 6000-21 mogen alleen door een daarvoor erkend bedrijf worden uitgevoerd.

Toelichting

Het bovengrondse gedeelte “de energiecentrale (met WKO)” van een bodemenergiesysteem is in onderstaand figuur weergegeven. Concreet gaat het hierbij om het ophangen van de installatie en het koppelen van de leidingen.

schema_brl_6000-21

Paragraaf 4.6 van de BRL KBI 6000-00 stelt: “de installatie moet zodanig worden uitgevoerd dat zij in overeenstemming is met het ontwerp”. Vervolgens moet als specificatie hiervan paragraaf 4.6.1 t/m 4.6.5 in de BRL KBI 6000-21 worden gebruikt. Uit de algemene norm in de BRL KBI 6000-00 volgt dat het ‘sleutelwerk’ ook onder het protocol valt en dus als werkzaamheid die onder de erkenningsplicht valt.

Een erkende installateur kan bepaalde werkzaamheden wel laten uitvoeren door ingehuurd personeel. Zie voor de voorwaarden hiervan het antwoord op de vraag: “Mag voor werkzaamheden aan het bovengrondse deel van bodemenergiesystemen personeel worden ingehuurd”.

Bodem+ heeft een notitie opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe de erkenningsregeling voor bodemenergie wettelijk is geregeld.
De ILT heeft een memo (pdf, 262 kB) opgesteld waarin ze aangeven welke afwijkingen er in de praktijk voorkomen. De ILT treed handhavend op tegen deze afwijkingen.