Waarom is artikel 28 Wbb gewijzigd?

Vraag

Waarom is artikel 28 Wbb gewijzigd?

Antwoord

Bij het gebruik van open bodemenergiesystemen, bouwputbemalingen en bronneringen wordt gebruik gemaakt van grondwater. Voor dergelijke handelingen vereist de waterregelgeving (Waterwet, Waterbesluit of waterschapsverordening) een onttrekkingsvergunning of een melding. Zodra door het onttrekken van grondwater een verontreiniging wordt verminderd of verplaatst, gelden ook de regels van de Wbb. In niet alle situaties is toepassing van de saneringsregels noodzakelijk. Het belang van de bescherming van de bodem wordt al geborgd via de waterregelgeving. Een van de doelstellingen van de Waterwet is namelijk de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. De aanwezigheid van verontreinigd grondwater wordt hierbij meegenomen. Het volgen van zowel de water- als de bodemregelgeving is dubbelop. Dat is de reden dat dit artikel is gewijzigd.