Factsheet melden en registeren bestaande bodemenergiesystemen, juni 2013

Gesloten bodemenergiesystemen die vanaf  1 juli 2013 geïnstalleerd worden, moeten worden gemeld. Dit is geregeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen en het Activiteitenbesluit milieubeheer volgens het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. Deze meldingsplicht draagt bij aan de ondergrondse ordening van de systemen, waarmee onderlinge thermische beïnvloeding voorkomen kan worden. Gemeenten kunnen gemelde systemen centraal registreren in het Landelijk Grondwater Register (LGR).