Draagkrachtregeling

Op 17 december 2006 is de draagkrachtregeling in werking getreden. De draagkrachtregeling is ingesteld om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven failliet gaan vanwege een verplichte bodemsanering. In het Besluit financiële bepalingen bodemsanering is geregeld dat de overheid de uitvoering van de sanering kan overnemen als de levensvatbaarheid van het bedrijf in gevaar komt door een sanering. De eigenaar of erfpachter vergoedt dan een naar draagkracht te bepalen bedrag. Als voorwaarde geldt dat bevoegd gezag moet hebben bepaald dat er sprake is van een geval van ernstige verontreiniging dat spoedig moet worden gesaneerd.

De draagkrachtregeling is van toepassing op:

  • bedrijfsterreinen die voor 1975 zijn verontreinigd
  • verontreiniging die is ontstaan na 1975 waarbij de eigenaar of erfpachter niet kan worden aangesproken op grond van artikel 75 van de Wet bodembescherming (kostenverhaal) (zie hiervoor artikel 40 Besluit financiële bepalingen bodemsanering)

Voor de overige bedrijfsterreinen kan het draagkrachtinstrument worden toegepast overeenkomstig de de-minimis-verordening of daarvoor in de plaats tredende Europese regelgeving (zie daarvoor het nieuwe artikel 40a Besluit financiële bepalingen bodemsanering).

In het Besluit staat de procedure vermeld om in aanmerking te komen voor de draagkrachtregeling. Het draagkrachtinstrument is gebaseerd op de werkwijze die is toegepast bij het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Het Bbz 2004 ondersteunt ondernemers die – door welke oorzaak dan ook – tijdelijk in financiële problemen zijn geraakt of dreigen te raken. Voorwaarde is dat het bedrijf na financiële ondersteuning naar verwachting levensvatbaar is en dat de ondernemer het bedrijf wil voortzetten. Om de draagkracht van een bedrijf vast te stellen, voert de adviesorganisatie IMK Intermediair een draagkrachttoets uit. In bijlage 2 van het Besluit wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen die bij de draagkrachttoets aan de orde komen.

Meer informatie

Externe links