Zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen

Let op: deze webpagina beschrijft het regime van de Wet bodembescherming. De Wet bodembescherming is onder de Omgevingswet alleen van toepassing (geheel of gedeeltelijk) als dit volgt uit het overgangsrecht.

Methyl-tert-butylether (MTBE) wordt in Nederland vanaf 1973 op kleine schaal als bijproduct in de petrochemische industrie geproduceerd. Vanaf 1984 wordt het in Nederland op grote schaal geproduceerd. MTBE wordt sinds 1988 ter verhoging van de klopvastheid en als loodvervanger in benzine toegepast om de luchtkwaliteit te verbeteren. Vroeger werd daarvoor het zeer giftige tetraethyllood (TEL) gebruikt. In het grondwater is de stof zeer mobiel en slecht afbreekbaar (vooral anaëroob). MTBE is in toenemende mate vervangen door Ethyl-tert-butylether (ETBE), een stof met vergelijkbare eigenschappen.

Circulaire toepassing zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen

Op 1 februari 2009 is de Circulaire toepassing zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreiniging in werking getreden (Staatscourant 2008, nr. 2139). In deze circulaire wordt een toelichting gegeven op de wijze waarop de zorgplicht als bedoeld in artikel 13 Wet bodembescherming (Wbb) wordt toegepast in geval van een verontreiniging van de bodem door de stoffen MTBE en ETBE.

Een circulaire over de toepassing van de zorgplicht bij MTBE en ETBE-verontreinigingen is noodzakelijk vanwege o.a. het grote belang van de instandhouding van de strategische grondwatervoorraden voor drinkwater en voor onder meer proceswater in de conserven- en drankenindustrie. Het belang is ook af te leiden uit diverse wetgevingsbronnen, zoals de Wet bodembescherming (Wbb), de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn. MTBE en ETBE wordt op diverse plaatsen in de bodem aangetroffen. Een adequaat en helder zorgplichtbeleid is dus van groot belang.

De circulaire beschrijft de beleidscontext voor de toepassing van artikel 13 Wbb bij MTBE en ETBE. Daarnaast voorziet de circulaire in een algemeen toetsingskader voor beantwoording van de vraag tot hoever de inspanningen moeten reiken voor het zoveel mogelijk ongedaan maken van de veroorzaakte verontreiniging in relatie tot de te nemen maatregelen die redelijkerwijs van de veroorzaker kunnen worden gevergd. De circulaire introduceert geen nieuwe normen in de zin van grenswaarden.

Handreiking zorgplicht MTBE-ETBE

In deze handreiking ligt de nadruk op de aanpak van de MTBE-verontreiniging die bij tankstations wordt aangetroffen. Het gaat dan meestal om MTBE als additief in benzine, zodat de stof in combinatie met andere stoffen, zoals minerale olie en vluchtige aromaten BTEX wordt aangetroffen. Als alternatief voor het toevoegen van MTBE aan benzine wordt ook ETBE toegepast, een stof met vergelijkbare eigenschappen. De handreiking kan ook worden gebruikt in het geval van een verontreiniging met ETBE. Zo nodig wordt specifiek ingegaan op de eigenschappen van ETBE.

Downloads

Normstelling

Externe links