Stop landdegradatie in Nederland

In 2017 is Rijkswaterstaat samen met het Initiatief Bewust Bodemgebruik een dialoog gestart onder de titel Een robuuste bodem onder de Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze dialoog wil zij laten uitmonden in een zogenaamde agenda, de TerrAgenda 2020-2030, Vitale bodems in Nederland in 2030. Deze white paper agendeert SDG 15.3 over landdegradatie-neutraliteit en maakt de vertaalslag daarvan naar de Nederlandse situatie.

Het tegengaan van landdegradatie in Nederland is immers essentieel. De bodemkwaliteit staat aan de basis van het realiseren van veel andere SDG’s, op het gebied van o.a. gezondheid, duurzame productie en klimaatactie. In Nederland is er bovendien een toenemende druk op land om maatschappelijke transities te realiseren op het gebied van energie, mobiliteit, landbouw, natuur en klimaatadaptatie. Willen we al deze transities realiseren, dan hebben we drie keer het landoppervlak van Nederland nodig. We zullen dus slim moeten combineren en onze beperkte ruimte goed moeten gebruiken. Keuzes zijn nodig: niet alles kan overal.