Beschikkingen Bedrijvenregeling

Met inwerkingtreding van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering op 1 januari 2006 wijzigt een aantal zaken ten opzichte van het interimbeleid. De wijzigingen zorgen voor aanpassingen in de beschikkingen omtrent 'subsidieverlening' en 'subsidievaststelling'.

Bodem+ adviseert bevoegde overheden Wbb bij het beoordelen van aanvragen voor subsidie en bij het opstellen van conceptbeschikkingen. Ter ondersteuningheeft Bodem+ een handleiding ontwikkeld met daarin een checklist en een concept-subsidiebeschikking. Verder toetst Bodem+ steekproefsgewijs de concept-subsidiebeschikkingen die de bevoegde overheden Wbb opstellen.
De handleiding en de concept beschikking zijn bedoeld als hulpmiddelen, en hebben geen wettelijke status.

Meer informatie