Stappen VAF

Voor een verkenning van uw funderingsvraagstuk is het nodig een aantal stappen te doorlopen. Bij ieder van de stappen kunt u gebruiken:

  • bestaande kennis en ervaringen;
  • een rekenmodule waarmee oplossingsrichtingen ook financieel kunnen worden verkend;
  • ervaringsgegevens of verwijzingen naar beschikbare informatie.

Een verkenning bestaat in ieder geval uit de drie hoofdstappen. In het verlengde kunt u, zeker wanneer u voor de oplossing tot overeenstemming wilt komen met partners/andere belanghebbenden, de stappen 4 en 5 doorlopen.

vaf_stappenplan 1 Positioneer situatie 2 Benoem oplossingsrichtingen 3 Beoordeel oplossingsrichtingen 4 Check gevoeligheid uitkomsten 5 Alloceer kosten en baten

Hotspots

1 Positioneer situatie

Vertrekpunt voor een strategie, waarmee het funderingsvraagstuk het hoofd kan worden geboden, is ‘kennis van zaken’.

2 Benoem oplossingsrichtingen

Vanuit de kennis van huidige en toekomstige knelpunten kunnen oplossingsrichtingen worden benoemd. Een richtinggevend analysekader helpt hierbij.

3 Beoordeel oplossingsrichtingen

Met de VAF kunt u de gekozen oplossingsrichtingen kwalitatief of kwantitatief beoordelen. Hierbij kunt u, ter oriëntatie, ook de rekenmodule en kengetallen gebruiken.

4 Check gevoeligheid uitkomsten

In deze stap kan inzicht worden verkregen in de gevoeligheid van de uitkomsten.

5 Alloceer kosten en baten

Voor het draagvlak van de uitkomsten is het van belang te weten welke kosten en baten / welke opbrengsten en kosten bij welke partij terecht komen.