Herinrichten van diepe plassen met grond en baggerspecie

De circulaire diepe plassen is in december 2010 door Staatssecretaris Atsma naar de Tweede Kamer gezonden. Op deze pagina is deze samen met de Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen te downloaden. Ook zijn alle belangrijke documenten te downloaden die hebben bijgedragen aan het proces.

De circulaire geeft een handreiking waarin uitgewerkt is hoe verantwoord hergebruik van grond en baggerspecie in diepe plassen mogelijk is. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben via bestuurlijke besluitvorming onderschreven dat zorgvuldige afweging en integrale voorbereiding en uitvoering noodzakelijk zijn volgens de in de handreiking beschreven stappen. Praktische vertaling van het advies van de commissie Verheijen, waarin de laatste inzichten over milieurisico’s zijn meegenomen, heeft hiermee plaatsgevonden. Een actie die door samenwerkende overheden vanuit het implementatieteam Besluit bodemkwaliteit is ondernomen. Grondbranche, onderzoeksinstituten, belangenpartijen en omwonenden van diepe plassen zijn intensief betrokken.

De handreiking voor het herinrichten van diepe plassen geeft stapsgewijs antwoord op de vraag hoe we in Nederland zorgvuldig om willen gaan met het herinrichten van diepe plassen en het gebruik van grond en bagger daarvoor. De handreiking geldt voor nieuwe initiatieven. Voor plassen waar al aangevangen is met toepassen van grond en baggerspecie, bespreken initiatiefnemers samen met de verantwoordelijke overheid, veelal de waterbeheerder, de huidige locatiespecifieke werkwijze. Kennis uit de handreiking biedt hiervoor een goede basis.

Downloads