Advies ecologische onderbouwing bodemnormstelling

Voor een nadere verdieping in het onderwerp bodemnormstelling heeft de TCB in 2007 een werkgroep bodemnormstelling ingesteld. Deze werkgroep heeft zich gericht op de ecologische onderbouwing van bodemnormen, omdat ecotoxiciteit vaak bepalend is voor de hoogte van een bodemnorm. De werkgroep heeft haar bevindingen onlangs vastgelegd in een rapport, getiteld ‘Achtergrond en perspectief van een aantal benaderingen voor ecologische bodemnormstelling’, TCB R19(2008). Het TCB advies Ecologische onderbouwing bodemnormstelling is gebaseerd op de rapportage van de werkgroep. Het advies sluit aan op eerdere adviezen van de TCB over prioritaire projecten en het Besluit bodemkwaliteit.