Triple O aanpak Ontdekken Overeenkomen Ontwikkelen

De Triple O-aanpak is een nieuwe aanpak voor ruimtelijke inrichting en gebiedsbeheer. Hij gaat ten eerste over ontdekken van kansen van natuurlijk kapitaal in een gebied. Ten tweede over overeenkomen met stakeholders wat de kwaliteiten en belangen van een gebied zijn. En ten derde over ontwikkelen van businesscases voor duurzaam beheer van een gebied.

Bodembeheer en gebiedsontwikkeling

Een breed samenwerkingsverband van adviesbureaus en kennisinstellingen heeft, in opdracht van het ministerie van IenM (nu IenW) en Agentschap NL (nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) in februari de brochure ‘Ecosysteemdiensten in de praktijk van duurzaam bodembeheer en gebiedsontwikkeling’ uitgebracht. In de brochure wordt een nieuwe aanpak voor ruimtelijke inrichting en gebiedsbeheer bekend gemaakt: de Triple O-aanpak.

Hoe kunt u ruimtelijke inrichting en specifieke kwaliteiten van een gebied beter op elkaar afstemmen? Hoe kunt u maatregelen treffen die tegelijkertijd effectief zijn voor luchtkwaliteit, biodiversiteit, water en bodem? Hoe kunt u nieuwe verdienmodellen ontwikkelen voor een duurzame exploitatie van een gebied? Deze vragen staan centraal in de hiervoor ontwikkelde Triple-O aanpak. Dit is geen theoretisch model, maar een in de praktijk beproefde werkwijze.

Stappen binnen de Triple O-aanpak

Het centrale thema in de Triple-O aanpak is de meerwaarde van ecosysteemdiensten, of met andere woorden, de baten van het natuurlijk kapitaal. Van daaruit worden in een gebiedsontwikkelingsproces de volgende stappen doorlopen:

  1. Ontdekken van de mogelijkheden en de baten van het natuurlijk kapitaal in een gebied
  2. Overeenkomen met de verschillende stakeholders wat de kwaliteiten en belangen in het gebied zijn en op elkaar afstemmen van ambities om meerwaarde te creëren
  3. Ontwikkelen van concrete business cases voor duurzame exploitatie én beheer van een gebied

Omdat ecosysteemdiensten per definitie de waarde van het natuurlijk kapitaal verbinden met sociale en economische waarden, verenigt deze aanpak op een logische manier de drie P’s van people, planet en profit.
In de brochure vindt u hiervan vele praktische voorbeelden en de resultaten van drie pilots. Deze aanpak is daarmee zowel een uitdaging voor partijen die zich primair inzetten voor milieubeheer en duurzame ontwikkeling als voor degenen die primair sociale of economische belangen in het gebied behartigen. De Triple-O aanpak biedt u aanknopingspunten om met andere partijen de handen ineen te slaan en gezamenlijk de kwaliteit van uw gebied te verhogen.