Projecten bodeminformatiebeheer

Basisregistratie Ondergrond

De Basisregistratie Ondergrond is een nieuwe basisregistratie die 1 januari 2017 van kracht wordt. In deze basisregistratie worden vanaf 2017 gefaseerd 26 gegevensobjecten opgenomen die zo belangrijk zijn voor Nederland dat het een wettelijke verankering rechtvaardigt. Voorbeelden van gegevensobjecten zijn sonderingen en WKO-systemen. Milieukundige bodemonderzoeksgegevens zijn voorlopig niet opgenomen in de BRO, wellicht dat hier in een tweede fase aandacht voor komt. De maatschappelijke vraag naar milieukundige bodeminformatie is wel erg groot. Daarom wordt door Bodem+ en haar partners getracht om deze gegevens op een andere wijze goed en eenduidig te ontsluiten. Hiervoor was het project BIDON gestart, samen met Netbeheerders.

Open Data

Open Data is een term die de overheid gebruikt voor data die openbaar is, waar geen auteursrecht op rust, die zijn bekostigd uit publieke middelen en voldoen aan ‘open standaarden’. Steeds meer overheden conformeren zich openlijk aan de Open Data-doelstellingen. Het ontsluiten van Open Data is goedkoper vanaf een landelijke voorziening met geaggregeerde data dan dat elke gemeente en provincie dit zelf moet organiseren. Bodem+ streeft er daarom naar om ook de bodemdata in DINO-BLK zoveel mogelijk te laten voldoen aan de Open Data-doelstellingen.

INSPIRE

INSPIRE is een Europese Richtlijn die ervoor zorgt dat we milieugerelateerde geo-informatie van alle Europese lidstaten kunnen zoeken, bekijken en downloaden van achter onze computer. Om INSPIRE te laten werken, standaardiseren overheidsorganisaties hun gegevenssets en stellen deze als webservice beschikbaar. Alle Europese lidstaten werken mee. Geonovum is in Nederland de organisatie die de invoering van INSPIRE begeleidt.

INSPIRE werkt met 34 thema’s. Bodem is één van deze thema’s (Annex III). Desondanks betreft dit niet het type bodeminformatie zoals wij dat kennen uit de LIB-dataset. Voor de bodeminformatie die het wèl betreft, is TNO aangemerkt als dataprovider. Onderdeel van INSPIRE zijn ook de nationale georegisters. Ook Nederland heeft zijn Nationale Georegister (NGR). De metadata van de landelijke bodemdataset is wel gepubliceerd in dit NGR.

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het DSO (voorheen Laan van de Leefomgeving ) is de infrastructuur waarin alle (gevalideerde) leefomgevingsinformatie op eenduidige wijze wordt ontsloten. Het DSO is een product van het programma Gegevensvoorziening Omgevingswet voor Activiteiten in de Leefomgeving (GOAL) wat oplossingen aanreikt voor de gegevensvoorziening rond de aanstaande Omgevingswet. Onderdeel van het DSO zijn verschillende thematische Informatiehuizen, waaronder het Informatiehuis Bodem en Ondergrond.

Informatiehuis Bodem en Ondergrond

Het Informatiehuis Bodem en Ondergrond is een organisatie in ontwikkeling die de informatievoorziening op diverse sporen borgt. Het is een thematische invulling van de bodem- en ondergrondinformatievoorziening binnen het DSO, waar het met name informatie genereert voor vergunningstrajecten. Zowel aan de kant van de aanvrager als aan de kant van de overheid. Het Informatiehuis faciliteert niet toezicht en handhaving. Ook de informatiebehoefte van grondroerders zoals kabels- en leidingenbedrijven en ook die van de makelaars- en taxatiebranche valt buiten de scope van het Informatiehuis.

STRONG

Het Rijk (IenW, EZ) gaat met een Rijksstructuurvisie () de functies op verschillende diepten in de ondergrond onderling én op functies van de bovengrond afstemmen. Hierbij wordt rekening gehouden met de kwaliteit en belastbaarheid van de bodem om tot een efficiënt gebruik te komen. Bij deze afwegingen is het borgen en goed ontsluiten van kennis en informatie van groot belang.

Uitvoeringsprogramma (UP) Bodemconvenant

In het Bodemconvenant is een speciaal hoofdstuk opgenomen over Informatiebeheer. Hierin staan afspraken die streven naar een centrale ontsluiting van milieukundige bodeminformatie en bevat ook ambities over de beschikbaarheid van bodem- en ondergrondinformatie in brede zin.