Milieu: verbeteren van milieukwaliteit en terugdringen van vervuiling

De EU wil de gezondheid en het welzijn van burgers beschermen tegen milieugerelateerde risico’s. De EU en de lidstaten legden daarom doelstellingen vast voor het Europees milieubeleid.

Dit doet Europa onder andere via:

8th Environmental Action Program (2020): verbetering van milieuwetgeving en het milieubeleid

Wat is het Europese Milieuactieprogramma?

Het Europese Milieuactieprogramma (EAP) is een actieprogramma om de milieuwetgeving en het milieubeleid in de Europese lidstaten te verbeteren. Op14 oktober 2020 publiceerde de Europese Commissie het voorstel voor een 8e Milieuactieprogramma (EAP) (pdf). Dit voorstel is de basis voor het verwezenlijken van de 2030-agenda van de Verenigde Naties en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (de duurzame ontwikkelingsdoelen).

Wat is de relatie tussen het EAP en de bodem?

De gezondheid van de bodem is een substantieel onderdeel van het Europese Milieuactieprogramma. De meeste bodemacties zijn gericht op terugdringen, opruimen en voorkomen van bodemverontreiniging. De bodem komt ook terug in acties voor het behoud van het natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten. En bij het vergroenen van de Europese economie.

Meer weten?

Meer over het programma en de resultaten is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Zero pollution vision for 2050 (2020) en Zero pollution action plan (2021): aanpak van milieuverontreiniging

Wat is de Zero pollution vision for 2050?

De ‘Zero pollution vision for 2050’ beschrijft de wens voor een leefomgeving zonder vervuiling. De visie streeft ernaar dat de kwaliteit van lucht, water en bodem in 2050 geen schadelijke gevolgen heeft voor mensen en natuurlijke ecosystemen. Het EU-actieplan Towards a Zero Pollution for Air, Water and Soil vertaalt dit doel naar acties.

Voor bodem zijn dit de concrete doelen voor 2030:

  • verbetering van de bodemkwaliteit door vermindering van nutriëntenverlies en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen met 50%
  • verbetering van de (grond)waterkwaliteit door vermindering van afval, plastic zwerfvuil op zee (met 50%) en microplastics die vrijkomen in het milieu (met 30%)

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de website van de Europese Commissie (Engelstalig).