Gevaarlijke en verontreinigende stoffen

Voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn vastgelegd in internationale afspraken. Dit is om te voorkomen dat landen hun gevaarlijke stoffen/afval ‘dumpen’ in andere landen en daarmee milieu- en gezondheidsproblemen buiten hun eigen landsgrenzen veroorzaken.

Minamata-verdrag (2013): beschermen van mens en milieu tegen kwik

Wat is het Minamata-verdrag?

Het Minamata-vedrag is het VN-verdrag over kwik. De VN stelden het verdrag op in 2013 en het verdrag trad in 2017 in werking. Het doel van het bindende verdrag is om mensen en milieu, waaronder bodem en bodemleven, te beschermen tegen de risico’s van kwik. Het verdrag dankt zijn naam aan de Japanse stad Minamata. Hier was de bevolking in de jaren 1950-1960 het slachtoffer van kwikvergiftiging. De EU en daarmee ook Nederland, ondertekende het verdrag.

Wat is de relatie tussen het Minamata-verdrag en de bodem?

Door het Minamata-verdrag moet er uiteindelijk minder vrij en verontreinigend kwik in de bodem overblijven.

Meer weten?

Meer over het verdrag en de maatregelen is te vinden op de website van het Minamata-verdrag (Engelstalig).

Conventies van Stockholm (2001), Rotterdam (1998) en Bazel (1989): bescherming tegen gevaarlijke chemicaliën en afval

Wat zijn de VN-verdragen van Bazel, Rotterdam en Stockholm?

De VN-verdragen van Bazel, Rotterdam en Stockholm hebben als doel om mensen en het milieu te beschermen tegen gevaarlijke chemicaliën en afval. Het verdrag van Bazel stelt regels aan de export van giftig en gevaarlijk afval. Een ander doel van de verdragen is om het gehalte van giftige en gevaarlijke stoffen in afval te beperken en om het gevaarlijke afval zo dicht mogelijk bij de bron te verwerken. Rijke landen ondersteunen minder ontwikkelde landen daarbij.

Het verdrag van Rotterdam legt wederzijdse verantwoordelijkheden op voor het verhandelen van chemische stoffen en pesticiden. Het doel is om:

  • de internationale regelgeving voor de handel in gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden te verbeteren
  • de gezondheid van de mens te beschermen
  • een milieuvriendelijk gebruik van deze producten te bevorderen

Het verdrag van Stockholm gaat over de handel en het gebruik van persistente organische verontreinigende stoffen. Deze stoffen breken niet af in het milieu. Ze verspreiden zich over grote delen van het aardoppervlak en stapelen zich op in de voedselketen. Daarmee vormen ze een risico voor de gezondheid van de mens en voor het milieu.

Wat is de relatie tussen deze verdragen en de bodem?

Door de verdragen zal de hoeveelheid verontreinigingen en chemicaliën in het milieu en de bodem afnemen. Dit komt de bodemkwaliteit en het bodemleven ten goede.

Meer weten?

Meer over de verdragen van Bazel, Rotterdam en Stockholm is te vinden op de website van de Verenigde Naties (Engelstalig).