Horizon (EU-programma)

Horizon is een ambitieus onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Het is de opvolger van Horizon 2020.

De belangrijkste doelen van het Horizon-programma zijn:

 • versterken van de wetenschap en technologie in de Europese Unie
 • bevorderen van het industriële concurrentievermogen van de EU
 • verwezenlijken van de strategische prioriteiten van de EU, zoals het Klimaatakkoord van Parijs, en het aanpakken van mondiale uitdagingen

Voorbeelden van bodemmissies en ‘bodemprojecten’ in het Horizon-programma

 • Mission ‘A soil deal for Europe’: investerings- en bewustwordingsprogramma
 • INSPIRATION: onder Horizon 2020 gaf Nederland input voor een internationale kennisagenda voor bodem, landgebruik en landmanagement
 • Best4Soils: een netwerk voor professionals op het gebied van bodemoverdraagbare ziekten. Financiering komt vanuit het H2020-budget.
 • Greener: ontwikkeling van innovatieve, goedkope, efficiënte en duurzame oplossingen voor effectieve milieusanering

Meer weten?

Meer over Horizon Europe is te vinden op de website van de EU.

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden en hulp bij het opstellen van een voorstel voor Nederlandse initiatieven is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Mission A soil deal for Europe (2020): missie gezonde bodems voor gezond leven

Wat is de ‘Mission A Soil Deal for Europe’?

Deze missie brengt het belang van de bodem onder de aandacht. Dit gebeurt door met burgers in gesprek te gaan en te investeren in de ontwikkeling van kennis en oplossingen voor het herstel van de bodemgezondheid en bodemfuncties. De resultaten van de missie dragen bij aan het succes van de Europese Green Deal. Gezonde bodems zijn een randvoorwaarde voor het bereiken van de ambities voor klimaat, biodiversiteit en duurzaam voedsel. De visie ‘Caring for Soil is caring for life’ (Zorgen voor bodem is zorgen voor leven) beschrijft de doelen en de aanpak. Hoofddoel is dat in 2030, ten minste 75% van alle bodems in elke EU-lidstaat gezond is. Dan kan de bodem de diensten leveren waarvan we afhankelijk zijn voor welzijn en welvaart.

Waarom deze missie?

 • Land en bodem zijn essentieel voor het leven op aarde. Ze leveren het voedsel dat we verbouwen en eten, evenals andere goederen zoals voer, textiel of hout.
 • Bodem en land staan onder druk door een toenemende bevolking. Die heeft meer land nodig voor productie, vestiging en industrie. Klimaatverandering, erosie en zeespiegelstijging verhogen de druk. Ongeveer 33% van onze mondiale bodem is aangetast. Erosie treft 25% van de landbouwgrond in de EU.
 • De bodem biedt een scala aan ecosysteemdiensten. Deze zijn belangrijk voor schoon water, het ondersteunen van de biodiversiteit of voor het circuleren van voedingsstoffen. Ook reguleren ze het klimaat. Behoud is essentieel voor leven op aarde.
 • De bodem is een zeer dynamisch en kwetsbaar systeem, en het is een eindige hulpbron. Het kan tot 1000 jaar duren om 1 cm aarde te produceren.

Contactpersonen: Margot de Cleen (margot.de.cleen@rws.nl) en Co Molenaar (co.molenaar@rws.nl)