Beleidsinbedding inspoelzones asbestdaken in Omgevingswet

Beleidsmatig raakt asbest in inspoelzones/druppelzones diverse kaders, zoals het asbestverwijderingsbesluit (inventarisatieverplichting binnen 5 meter van een pand), de wet bodembescherming (ernst en spoed historische bodemverontreiniging en/of zorgplicht), de wet Milieubeheer (zorgplicht als het merendeel van het asbest ná 1993 in de grond terecht is gekomen) en het besluit asbestwegen (indien druppelzone als erf kan worden gedefinieerd). Deze kaders hebben ieder hun eigen stelsel aan verantwoordelijkheden, subsidiering, handhaving en bestuurs- en strafrechtelijke vervolging. Zij hebben gemeen dat een in omvang zeer beperkt milieuaspect grote financiële lasten met zich meebrengt voor eigenaar maar ook voor betrokken overheden. Ook het aantal regelingen dat van toepassing is (of kan) zijn, draagt niet bij aan een snelle samenhangende aanpak. In de praktijk uit zich dit veelal door ontkenning van het fenomeen (‘niet meten is niet weten’).

De invoering van de omgevingswet nadert. Wetten en regelingen worden geïntegreerd en verantwoordelijkheden veranderen. Deze wijzigingen bieden kansen om de problematiek van druppelzones eenduidig te regelen, kosteneffectief aan te pakken en de beschikbare (financiële) middelen optimaal te kunnen inzetten. Dit onderzoek tracht te bepalen wat een eenduidig beleidskader is en een kosteneffectieve aanpak inhoudt van asbestverontreinigingen onder inspoelzones/druppelzones onder het regime van de Omgevingswet.

Op basis van de resultaten van de inventarisatie worden oplossingsscenario’s ontworpen. Deze scenario’s worden op hoofdlijnen uitgeschreven en ondergaan een eerste juridische scan. Vervolgens zullen deze scenario’s bij een aantal relevante actoren worden getoetst.

Contactpersoon: Prov. Overijssel, Frans Mulder, hfhm.mulder@overijssel.nl, 06-21598876

Projectleiding: Geofoxx, Wouter Hofste, w.hofste@geofoxx.nl, 06-54260067 en Jeroen Oosterwegel j.oosterwegel@geofoxx.nl, 06-20011987.

Kennisagendathema: Bodem-kwaliteitszorg


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond