Weten, willen en werken

Een deel van de grondwaterbelangen staan in relatie tot het veranderend klimaat. De website Ruimtelijke Adaptatie biedt de nodige handvatten om aan de slag te gaan. Die handvatten (Weten, Willen en Werken) kunnen ook worden gebruikt door de sectorale grondwaterdeskundige die grondwater wil agenderen bij de opstellers van de structuurvisie, en daarvoor al, bijvoorbeeld bij bestuurders.

Weten

Wat is het effect van klimaatverandering op de grondwaterstand. En wat is de kwetsbaarheid van de functies in dat gebied, van de mensen die daar wonen en werken? En als ik hierop iets wil ondernemen, zijn er dan ook kansen om kosten te besparen, de leefomgeving beter te maken en zelfs geld te verdienen? En wat kan de structuurvisie hierin betekenen?

De stappen onder het onderdeel Weten helpen bij het beantwoorden van deze vragen. De stap Kwetsbaarheid helpt bij het in beeld brengen van de kwetsbaarheid van een gebied voor overstromingen, extreme neerslag, droogte en hitte. De stap Kansen richt zich op mogelijkheden die ontstaan door een veranderend klimaat wanneer u in een gebied aan de slag gaat.

De meeste effecten beperken zich niet tot het eigen grondgebied. Daarom is het aan te raden om de analyses niet alleen, maar gezamenlijk uit te voeren. Betrek bewoners, bedrijven, gemeenten, buurgemeenten, waterschappen, provincie en vertegenwoordigers van de veiligheidsregio.

Laat externen (bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen uit een andere regio, een kennis- of onderwijsinstelling) reflecteren op de uitkomsten van de analyse.

Willen

De stap 'Willen' gaat over het bepalen van het ambitieniveau en het vastleggen ervan in doelen en strategieën om die doelen te bereiken. Dit gebeurt meestal in een iteratief proces, waarbij regelmatig wordt doorgeschakeld naar mogelijke maatregelen en teruggekoppeld naar de probleemanalyse. Daarbij vinden afwegingen plaats over het budget, de politieke prioriteiten en over samenwerkingsmogelijkheden.

Doelen richten zich op het toekomstbeeld dat u hebt voor een bepaald gebied. Een manier om het proces te faciliteren is het organiseren van een serie workshops, waarin doelen en strategieën met en door alle aanwezigen steeds verder worden geconcretiseerd. Zo kan lokaal/regionaal aanwezige kennis maximaal worden ingezet.

Werken

Onder het ‘Werken’ wordt verstaan hoe we doelen en strategieën kunnen borgen en uiteindelijk realiseren. Borgen gaat over verankering van adaptatiedoelen en -strategie in beleid en/of regelgeving. Realisatie gaat over daadwerkelijke uitvoering in de praktijk: hoe krijgen we de schop in de grond?

Hiervoor is geen eenduidige receptuur. Er zijn diverse routes mogelijk. Borging kan via een aparte beleidslijn, of programma. Maar adaptatie kan ook geborgd worden in aparte beleidsnota’s.