Klimaat

De Europese Unie zet zich in op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen om zo de impact op het klimaat te verkleinen. Net als de rest van de wereld en individuele landen.

In Europees verband zijn verschillende initiatieven die hieraan moeten bijdragen:

European Climate Law (2020): Europese klimaatwet

Wat is de European Climate Law?

De European Climate Law is het voorstel van de Europese Commissie om doelstellingen uit de Europese Green Deal om te zetten in een Europese klimaatwet. Doel van deze wet is dat de Europese economie en samenleving in 2050 klimaatneutraal zijn. Kern van het voorstel is de netto nul-uitstoot van broeikasgassen voor de EU-landen als geheel. Dit doen de landen door:

  • de uitstoot van broeikasgassen te verminderen
  • te investeren in groene technologieën
  • de natuurlijke omgeving te beschermen

Duurzaam bodembeheer draagt bij aan het eerste en laatste punt.

Status september 2021

Het wetgevingsvoorstel is voorgelegd aan het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. Het Europees Parlement en de Raad bereikten in april 2021 een voorlopig akkoord over de klimaatwet. Het dossier wordt nu voorbereid voor formele goedkeuring.

Meer weten?

Meer over de Europese klimaatwet is te lezen op de website van de EU (Engelstalig).

Fit for 55 measures (2021): reductie van 55% van koolstofemissie in 2030

Wat is ‘Fit for 55 measures’?

De Europese Commissie wil met de 'Fit for 55%-maatregelen de CO2-emissies in 2030 met 55% terugbrengen. In 2050 moet de emissie netto nul bedragen. De maatregelen gaan over klimaat, landgebruik, energie, vervoer en belastingen. Het maatregelenpakket bestaat uit dertien voorstellen. Acht daarvan zijn herzieningen van bestaande wetten. Vijf zijn nieuwe voorstellen.

De voorgestelde maatregelen gaan onder andere over:

  • de CO2-emissiehandel in transport- en bouwsectoren
  • de aanscherping van het bestaande EU-emissiehandelssysteem
  • maatregelen om koolstoflekkage te voorkomen
  • meer gebruik van hernieuwbare energie
  • grotere energie-efficiëntie

Wat is de relatie tussen de 'Fit for 55%'-maatregelen en de bodem?

Een deel van de 'Fit for 55%'-maatregelen gaan over landgebruik en de daaraan gekoppelde emissie van broeistofgassen en de potentie om broeistofgassen vast te leggen in bodem organisch koolstof.

Meer weten?

Meer over de ‘Fit for 55%’-maatregelen is te vinden op de website van de Europese Commissie (Engelstalig).