Gezamenlijk Drents bodembeleid

De komst van de Omgevingswet brengt een verschuiving van bodemtaken van provincie naar gemeenten met zich mee. Het huidige provinciale en gemeentelijk bodembeleid zal hierop moeten aansluiten. De Drentse gemeenten en de provincie willen samen met de RUD Drenthe en andere ketenpartners  invulling geven aan het Drentse bodembeleid en de verbreding maken richting andere bodem-gerelateerde aspecten van de leefomgeving. Hiermee komen we tot een eenduidig, transparant en consistent bodembeleid voor heel Drenthe in de verwachting dat daarmee een duurzaam bodemgebruik en beheer wordt bevorderd.

Naar aanleiding van het project Samen de Diepte in – bodem en ondergrond in de Omgevingswet hebben een aantal Drentse gemeenten aangegeven dat het wenselijk is om te komen tot een generiek Drents bodembeleid. Voor het project wordt een werkgroep Bodem in Drenthe opgericht. Deze werkgroep komt voort uit de Omgevingsplatform Drenthe (OPD), een platform waarin provincie, gemeenten, RUD, waterschappen, veiligheidsregio en GGD samen werken aan de invoering van de Omgevingswet.

Met name zal het project informatie verzamelen en werksessies organiseren met provincie, gemeenten, RUD en ketenpartners de betekenis van beleid onder de Omgevingswet in beeld te krijgen met daarin de kenmerken en waarden van de Drentse bodem aan bodem gerelateerde maatschappelijke opgaven en andere onderdelen uit de fysieke leefomgeving.

Contactgegevens: Provincie Drenthe, Karen de Boer, k.deboer@drenthe.nl, 0592 365737; projectleider RUD Drenthe: Klaas van der Veen, k.vanderveen@ruddrenthe.nl, 06 11617890

Looptijd: 2020

Kennisagendathema: Omgevingswet


Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond