Generieke Relaties tot andere plannen

Een gemeentelijke structuurvisie staat niet op zichzelf maar behoeft afstemming met andere plannen, plannen op nationaal en provinciaal niveau, en met andere plannen op gemeentelijk niveau zoals waterplannen, rioleringsplannen e.d.

Het is zinvol om in de gemeentelijke structuurvisie aan te geven hoe, onder andere met betrekking tot grondwater, afstemming heeft plaatsgevonden met die andere plannen, visies, beleidsdocumenten. Denk bijvoorbeeld aan (voor zover gereed en zinvol):

  • Structuurvisie op de ondergrond (STRONG);
  • Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte;
  • Structuurvisie Schaliegas;
  • Provinciale ruimtelijke visies;
  • Nationaal Bestuursakkoord Water;
  • Gemeentelijk Rioleringsplan, Waterplan, Afkoppelplan, Visie op de ondergrond, Plan gemeentelijke watertaken.